Bakuna

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000279  Updated on April 1, 2024

Print Print in large font

Bakuna para sa mga bata

Ang bakuna ay ibinabatay sa nararapat na edad ng batang babakunahan.
Pabakunahan ang bata sa madaling panahon sa edad na nararapat itong bakunahan.

Sa mga katanungan

 • Hoken-jo kansensho imuyakumu-ka o Infecitous Disease, Gifu City Public Health Center (2-19 Miyako-dori, Lungsod ng Gifu / Telepono 058-252-7187)
 • Naka Public Health Center (2-18 Tetsumei-dori, Lungsod ng Gifu Yanagase Glasstle 35, 3F / Telepono 058-214-6630)
 • Minami Public Health Center (1-75-2 Akanabe Hishino, Lungsod ng Gifu / Telepono 058-271-8010)
 • Kita Public Health Center (2-140 Nagara Higashi, Lungsod ng Gifu / Telepono 058-232-7681)

Dalhin ang susunod

 • Boshitecho o Makaina at sanggol na manwal ng kalusugan
 • Mga palatanungan ukol sa pagpapabakuna na nakadikit sa boshitecho o makaina at sanggol na manwal ng kalusugan
 • Palatanungan para sa pagbabakuna
  (Kung sakaling walang natanggap na "Mga palatanungan para sa pagbabakuna", dalhin ang dokumentong patunay na ikaw ay nakarehistro sa lungsod ng Gifu at boshitecho o makaina at sanggol na manwal ng kalusugan sa alinmang lokasyon na nakasulat sa itaas para makatanggap.)

Uri ng bakunang matatanggap ng bata

Hepatitis B, impeksiyong pediatric pneumococcal, impeksiyon na Hib, dalahip, tetanus, polyo, BCG bakuna para sa tuberculosis, bulutong-tubig, tigdas, rubella, Japanese encephalitis, rotavirus

Kailan ang tamang panahon sa pagpapabakuna at saan

Tingnan ang "mga palatanungan ukol sa pagpapabakuna na nakadikit sa boshitecho o makaina at sanggol na manwal ng kalusugan".

Ipapadala ito sa inyo kapag ang bata ay umabot na sa anim na linggo mula ng ito ay ipinanganak.
Kung kayo ay nakarehistro sa lungsod ng Gifu subalit wala kayong natatanggap, tawagan ang alinmang nakasulat na numero sa itaas.

Child flu vaccine

Pabakunahan ang anak para maging handa at protektado ito sa darating na flu season.
Ang flu vaccine ay sinasabing epektibo para maiwasan ang mga malalalang sakit tulad ng influenza encephalitis at pnuemonia.
Ang ilang bahagi ng gastusin para sa flu vaccine ng bata ay magmumula sa lungsod.

Sa mga katanungan

 Hoken-jo kansensho imuyakumu-ka o Infecitous Disease, Medical and Pharmaceutical Affairs Division, Gifu City Public Health Center (2-19 Miyako-dori, Lungsod ng Gifu/Telepono 058-252-7187)

Makakatanggap ng bakuna

Batang anim na buwang gulang o higit pa at wala pa sa edad para pumasok sa paaralang elementarya na nakarehistro ang tirahan sa lungsod ng Gifu.

Mula anong buwan babakunahan ang bata

Oktobre 15 - Enero 31 (hindi kasali ang mga araw na sarado ang mga paggamutang itinakda ng lungsod sa pagbabakuna)

Ilang beses dapat bakunahan

2 beses

Bayad sa bakuna

 Bayad sa bakuna na may bawas ng 1000 yen sa bawad dose.

Tingnan dito ang mga ospital o paggamutang maaaring magsagawa ng pagbabakuna

May iilang ospital ang hindi nagbibigay ng bakuna depende sa edad ng magpapabakuna.
Tawagan at itanong sa paggamutan ang detalye.

Saan at paano mag-aplay

 1. Kumuha ng appointment sa ospital bago magpunta para magpabakuna.
 2. Ipakita sa tanggapan ng ospital ang boshitecho o makaina at sanggol na manwal ng kalusugan, dokumentong nakasulat ang pangalan, tirahan, edad, atbp. (tulad ng insurance card)
 3. Sulatan ang mga hinihinging impormasyon sa medical history form na galing sa medikal na institusyon o paggamutan kung saan ka magpapabakuna.

Sa mga gustong magpabakuna sa paggamutan sa labas ng lungsod

 • Sistema para maibalik ang bayad sa pagbabakuna
  Ang mga nagpabakuna sa paggamutan ng labas ng lungsod ay makakatanggap pa rin ng partial subsidy mula sa lungsod.
 • Maaaring makatanggap
  Sino mang ang tirahan ay nakarehistro sa lungsod ng Gifu at saklaw ng susunod.
  1. Sinumang sumasailalim sa anumang tuloy-tuloy na gamutan o follow-up observation sa alinmang paggamutan sa labas ng lungsod
  2. Sinumang ang magulang ay naninirahan sa ibang lungsod dahil kailangang bumalik sa sariling bayan para manganak
  3. Sinumang nakatira sa children's welfare facility o senior citizen's welfare facility sa labas ng lungsod
 • Mga paalala sa pag-aplay para sa bakuna
  Bago magpabakuna sa paggamutan sa labas ng lungsod ng Gifu, kailangang ipaalam at magsumite ng aplikasyon sa public health center ng lungsod ng Gifu.
  (※ Hindi matatanggap ang partial subsidy kapag hindi naipaalam sa public health center.)
  Ang vaccination request form galing sa lungsod ay kailangan para sa pagpapabakuna. Aabutin ng 2 linggo para matanggap ito, kung kaya magtakda ng sapat na araw para sa appointment sa bakuna.

Flu vaccine sa mga matatanda

Magpabakuna para sa sakit na ito para maiwasan at mapaghandaan ang pagdating ng flu season.
Mahalaga ang pagpapabakuna ng flu vaccine lalo na sa mga matatanda dahil may kakayanan ang bakunang ito na malabanan ang pneumonia at iba pang malalang karamdaman na dala ng virus na ito.
Nakasulat sa ibaba ang mga paraang ginagawa ng lungsod ng Gifu sa pagbakuna sa mga matatanda.

Sa mga katanungan

Hoken-jo kansensho imuyakumu-ka o Infecitous Disease, Medical and Pharmaceutical Affairs Division, Gifu City Public Health Center (2-19 Miyako-dori, Lungsod ng Gifu / Telepono 058-252-7187)

Mga makakatanggap ng bakuna

Taong nakarehistro ang tirahan sa lungsod ng Gifu o taong babanggitin sa ibaba.

 • Taong nasa 65 taong gulang pataas ng ito ay magpapabakuna
 • Mga taong ang edad ay nasa pagitan ng 60-64 taong gulang sa panahon ng pagpapabakuna at may level 1 physical disability dahil sa hindi gumagana ng maayos ang puso, bato, o respiratory organs, o may immune dysfunction dahil sa human immunodeficiency virus (HIV).

Mula anong buwan babakunahan ang bata

Oktobre 15 - Enero 31 (hindi kasali ang mga araw na sarado ang mga paggamutang itinakda ng lungsod sa pagbabakuna)

Ilang beses dapat bakunahan

1 beses

Bayad sa bakuna

1,730 yen (libre kapag pamilyang tumatanggap ng public assistance)

Saan at paano ang pag-aplay

Mga gagawin bago ang araw ng pagpapabakuna

 • Kumuha ng appointment alin sa ma listahan ng mga medikal na institusyon o paggamutan sa link sa itaas.
 • Pamilyang tumatanggap ng seikatsu-hogo o public assistance
  Tawagan ang Gifu City Welfare Office Life Welfare Division sa 058-214-2156 para matanggap ang medical history form na ginawa para sa pagpapabakuna ng libre.

Mga gagawin sa araw ng pagpapabakuna

 • Dadalhin
  Dokumento nakasulat ang pangalan, tirahan, edad, atbp. (health insurance card, physical disability booklet, atbp.)
 • Kailangang dokumento
  Sulatan ang mga hinihinging impormasyon sa medical history form na galing sa medikal na institusyon o paggamutan kung saan ka magpapabakuna.
  Huwag kalimutang isulat ang pangalan sa likod ng "インフルエンザ予防接種希望書". (ibig sabihin ng nakasulat ay gusto mong magpabakuna)

Sa mga gustong magpabakuna sa mga medikal na institusyon o paggamutan sa labas ng lungsod

Sa mga na-admit sa medical facility o ospital sa labas ng lungsod ng Gifu, tawagan ang Infectious Diseases Prevention Division.

Pneumococcal vaccine para sa matatanda

Ang sino mang mahawaan ng pneumococcus ay maaaring magkaroon ng sintomas ng pnuemonia, at karamihan sa madaling lumala ang kalagayan ay ang mga matatanda na nagiging sangi para mabawian ng buhay. Dahil dito, mahalaga ang pagpapabakuna para maiwasan ang sakit na ito.

Binabakunahan sa lungsod ng Gifu ang mga sumusunod na tao. (Hindi na kailangang magpabakuna ang sino mang nabakunahan na ng 1 dosage ng PPV23 vaccine)

Sa mga katanungan

Hoken-jo kansensho imuyakumu-ka o Infecitous Disease, Medical and Pharmaceutical Affairs Division, Gifu City Public Health Center (2-19 Miyako-dori, Lungsod ng Gifu / Telepono 058-252-7187)

Mga mababakunahan

Taong mababanggit sa ibaba at ang tirahan ay nakarehistro sa lungsod ng Gifu

 • Mga taong ang edad ay malapit o nasa 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 taong gulang.
 • Mga taong ang edad ay nasa pagitan ng 60-64 taong gulang sa panahon ng pagpapabakuna at may level 1 physical disability dahil sa hindi gumagana ng maayos ang puso, bato, o respiratory organs, o may immune dysfunction dahil sa human immunodeficiency virus (HIV).
 • Taong kasama sa mga nabanggit sa itaas na hindi pa nababakunahan ng PPV23 vaccine.
 • ※Komonsulta sa iyong family doctor kung kailangan mo ng second dose o hindi.
 • ※Sa mga nakatanggap na ng bakunang ito kahit 1 dose sa nakaraan ay hindi na makakatanggap ng susunod pa.

Ilang beses dapat bakunahan

1 beses

Bayad sa bakuna

4,070 yen (ito ang halaga na ikaw ang magbabayad)

※Bayaran ang halaga sa itaas sa medikal na institusyon kung saan ka nagpabakuna. (Libre ang pamilyang tumatanggap ng seikatsu-hogo o public assistance)

Saan maaaring magpabakuna

Medikal na institusyon o paggamitang itinalaga ng lungsod na magbakuna

Saan at paano ang pag-aplay

Mga gagawin bago ang araw ng pagpapabakuna

 • Kumuha ng appointment alin sa ma listahan ng mga medikal na institusyon o paggamutan sa link sa itaas.
 • Pamilyang tumatanggap ng seikatsu-hogo o public assistance
  Tawagan ang 058-214-2156 ng Welfare Office Life Welfare Division 1, 2 ng Lungsod ng Gifu para matanggap ang papel patunay ng pagtanggap ng seikatsu-hogo o public assistance, at magtungo sa Infecitous Disease, Medical and Pharmaceutical Affairs Division para matanggap ang medical history form para sa libreng pagpapasuri.

Mga gagawin sa araw ng pagpapabakuna

 • Dadalhin
  Dokumento nakasulat ang pangalan, tirahan, edad, atbp. (health insurance card, physical disability booklet, atbp.)
 • Kailangang dokumento
  Huwag kalimutang isulat ang pangalan sa likod ng "高齢者用肺炎球菌感染症予防接種希望書". (ibig sabihin ng nakasulat ay gusto mong magpabakuna).