Subsidy system para sa mga medikal na gastusin

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000271  Updated on April 1, 2023

Print Print in large font

Ang lungsod ng Gifu ay nagbibigay ng pampinasiyal na tulong para sa mga gastusing medikal ng mga bata, taong may mga malulubhang mental o pisikal na kapansanan at pamilyang nanay o tatay lang ang nagtataguyod sa pamilya.

Hindi maaaring tustusan ng sistemang ito ang mga uri ng gamutan at pagsusuring medikal na hindi saklaw ng insurance tulad ng bakuna, bayad sa dokumentasyon at kuwarto o iba pang mga bayarin sa ospital.

Sa mga katanungan 

Fukushiiryo-ka o Medical Welfare Division (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 1F/Telepono 058-214-2127)

Subsidy para sa mga medikal na gastusin ng bata

Ito ay isang sistema para tustusan ang bayarin sa pagpapagamot ng batang nagpagamot o tumanggap ng gamot dahil sa injury o pagkakasakit gamit ang insurance card.

Taong maaaring mag-aplay

 • Nakarehistro ang tirahan sa lungsod ng Gifu
 • Miyembro ng health insurance
 • Batang hanggang makapagtapos ng junior high school (hanggang sa unang Marso 31 bago ang ika-15 taong gulang)
  ※Walang restriction sa kita.

Taong hindi maaaring mag-aplay

 • Tumatanggap ng seikatsu-hogo o pampublikong tulong
 • Taong may mabigat na kapansanang mental at pisikal na tumatanggap ng subsidy sa mga medikal na gastusin
 • Taong single-parent na tumatanggap ng tulong sa medikal na gastusin

Mga ipagkakaloob na tulong

Babayaran ang halagang hindi saklaw ng health insurance

Makakatanggap ng tulong para sa gastusing medikal mula sa unang araw ng buwan na ikaw ay nag-aplay.

Paalala

 • Sa panganganak
  Kung ikaw ay mag-aaplay sa loob ng 30 araw mula sa araw ng kapanganakan, makukuha mo ang tulong para sa gastusing medikal mula sa araw na ipinanganak ang bata.
 • Kapag magpapagamot sa loob ng prepektura
  Dalhin ang iyong health insurance card at ang medical welfare recipient certificate.
 • Kapag magpapagamot sa labas ng prepektura
  Kung dadalhin mo ang resibong nakasulat ang lahat ng binayaran galing sa ospital na nagpapakita ng mga ginastos na saklaw ng kinabibilangang insurance sa lungsod ng Gifu, ang binayad mo ay maaaring ibalik sa iyo sa bangko na iyong gustong ipadala ang pera sa susunod na buwan sa buwan na ikaw ay nag-aplay.
 • Kapag kailangang ma-admit sa ospital
  Kumuha ng high-cost medical expenses certificate mula sa kinabibilangang health insurance at dalhin ito kasama ang health insurance card sa paggamutan.
 • Kapag kinailangang magpagamot sa ospital sa ibang bansa o magpapagawa ng prosthetic device tulad ng corset, atbp.
  Maaaring mag-aplay para makatanggap ng reimbursement kapag ang treatment na ginawa ay saklaw ng insurance plan (ang halagang matatanggap ay depende sa uri ng insurance plan at tawagan mo ang iyong insurance provider para malaman ang paraan sa pag-aplay).

Mga kailangang dokumento sa pag-aplay ng medical welfare recipient certificate

 • Health insurance card
  (Kapag ikaw ay nanganak, gamitin ang health insurance card ng insurance plan na nakapasok ang bata)
 • Dokumentong magpapatunay ng pagkakakilanlan

Mga dokumentong kailangan para maibalik ang ibinayad na pera sa pagpapagamot sa labas ng prepektura

 • Resibo na nakasulat ang halaga ng binayaran
 • Dokumento na nagpapatunay ng pagkakakilanlan
 • Medical welfare recipient certificate
 • Passbook na nakasulat ang bank account number na papadalhan
 • Kapag kinailangang magpagamot sa ospital sa ibang bansa o magpapagawa ng prosthetic device tulad ng corset, atbp.
  Magtanong sa fukushiiryo-ka o medical welfare division para malaman ang mga dokumentong kailangang isumite.

Sistemang tulong para sa medikal na gastusin para sa single-parent

Ang sistemang ito ay tumutulong para sa pagpapagamot gamit ang insurance ng pamilya na iisa lamang ang magulang at mga batang ulila na sa magulang.

Saklaw

 • Nakarehistro ang tirahan sa lungsod ng Gifu
 • Miyembro ng health insurance
 • Pamilya na iisa lamang ang magulang o batang ulila sa magulang

※Mula sa buwan ng aplikasyon at pagbibigay ng pahintulot hanggang sa pinakahulong piskal na taong ang bata ay umabot na ng 18 taong gulang (Marso 31).

※Titingnan ang kita ng pamilya.

Mga ipagkakaloob na tulong

Babayaran nito ang halaga na babayaran dapat ng pasyente

Mga dapat tandaan

 • Dalhin ang health insurance card at medical welfare recipient certificate sa tanggapan ng paggamutan.
 • Sa mga tatanggap ng child care allowance para sa mga single-parent
  Matapos ma-aplay ang child-rearing allowance sa Kodomoshien-ka o Child Support Division, magtungo sa Fukushiiryo-ka o Medical Welfare Division para makatanggap ng medical welfare recipient certificate.
 • Pagpapagamot sa labas ng Prepektura
  Dalhin ang resibong mula sa ospital na nakasulat ang lahat ng binayaran mo sa pagpapagamot para ma-reimburse ng lungsod ng Gifu sa iyo ang binayaran mo na saklaw ng insurance na kinabibilingan mo sa iyong bangko.
 • Sa pagpapa-admit sa ospital
  Kumuha mula sa kinabibilingang health insurance company ng high-cost medical expenses certificate at ipakita ito sa tanggapan ng paggamutan.
 • Kapag kinailangang magpagamot sa ospital sa ibang bansa o magpapagawa ng prosthetic device tulad ng corset, atbp.
  Maaaring mag-aplay para makatanggap ng reimbursement kapag ang treatment na ginawa ay saklaw ng insurance plan (ang halagang matatanggap ay depende sa uri ng insurance plan at tawagan mo ang iyong insurance provider para malaman ang paraan sa pag-aplay).

Mga kakailanganing papel sa pagproseso ng Fukushi-iryo jukyuushasho o medical welfare recipient certificate

 • Health insurance card
 • Dokumentong magpapatunay ng pagkakakilanlan
 • Child-rearing allowance certificate o survivor's pension certificate
  ※Sa mga nagnanais mag-aplay na walang hawak ng mga nabanggit na certifictaes sa ibaba, magtanong sa medical welfare division.
 • Sa mga kakalipat lang sa lungsod, magdala ng shotokukazei-shomeisho o income tax certificate ng magulang o tagapag-alaga
  (Kailangan ang para sa mga magulang at lahat ng dependent ng pamilya. Para sa ibang detalye tawagan ang Medical Welfare Division)
 • Maaaring kailangang magsumite ng Juminhyo o residence certificate, patunay mula sa minsei-iin o barangay tanod ng lugar, opisyal na mga papeles.

Mga dokumentong kailangan para maibalik ang ibinayad sa pagpapatingin sa labas ng prepektura ng Gifu

 • Resibo na nakasulat ang halagang binayaran
 • Dokumentong patunay ng sariling pagkakakilanlan
 • Medical welfare recipient certificate
 • Account number ng bangko kung saan ipapadala ang pera
 • Kapag kinailangang magpagamot sa ospital sa ibang bansa o magpapagawa ng prosthetic device tulad ng corset, atbp.
  Magtanong sa fukushiiryo-ka o medical welfare division para malaman ang mga dokumentong kailangang isumite.

Subsidy para sa bayarin sa paggamutan ng mga may malalang mental o pisikal na kapansanan

Ang sistemang ito ay ang pagbibigay ng subsidy para sa mga babayaran sa pagpapagamot ng mga taong may kapansanan.

Kalagayan ng mga dapat mabigyan

Taong may malalang kapansanan sa mental at pisikal (Limit sa kita: Meron※)

 • ※Sa mga taong naglilipat mula sa labas ng lungsod ng Gifu ay kailangang magdala ng income and tax certificate o shotokukazei-shomeisho.
  (Ikaw, asawa mo, at mga dependent)
 • ※Ang aplikasyon ay binabase sa kita ng isang pamilya.

Taong may pisikal na kapansanan

Level 1-3 ang hawak na physical disability booklet

 • Mga kailangan sa aplikasyon (Taong mag-aaplay)
  • Health insurance card
  • Physical disability booklet
 • Mga kailangan sa aplikasyon (Taong magpoproseso)
  ID o patunay ng pagkakakilanlan ng taong magpoproseso (tulad ng residence card, driver’s license, atbp.)

Taong may kapansanan sa pag-iisip

Ang nakasulat na kategorya sa intellectual disability booklet ay A, A1, A2 o B1.

 • Mga kailangan sa aplikasyon (Taong mag-aaplay)
  • Health insurance card
  • Intellectual disability booklet
 • Mga kailangan sa aplikasyon (Taong magpoproseso)
  ID o patunay ng pagkakakilanlan ng taong magpoproseso (tulad ng residence card, driver’s license, atbp.)

Taong may mental na kapansanan

Nakasulat sa mental disorder booklet ay level 1-2

 • Mga kailangan sa aplikasyon (Taong mag-aaplay)
  • Health insurance card
  • Mental disorder booklet
 • Mga kailangan sa aplikasyon (Taong magpoproseso)
  ID o patunay ng pagkakakilanlan ng taong magpoproseso (tulad ng residence card, driver’s license, atbp.)

Lumpo o sugatang retiradong sundalo

Nakasulat sa disability booklet ay level 4

 • Mga kailangan sa aplikasyo (Taong mag-aaplay)
  • Health insurance card
  • Physical disability booklet
  • booklet para sa lumpo o sugatang retiradong sundalo
 • Mga kailangan sa aplikasyon (Taong magpoproseso)
  ID o patunay ng pagkakakilanlan ng taong magpoproseso (tulad ng residence card, driver’s license, atbp.)

Nakaratay sa higaan ng higit anim na buwan

Higit 65 taong gulang na kailangan ng tulong sa pagpaligo, paglakad, pagkain, atbp. na nakaratay sa higaan

 • Mga kailangan sa aplikasyon (Taong mag-aaplay)
  • Health insurance card
  • Papel patunay na nakaratay sa higaan ng higit sa anim na buwan
 • Mga kailangan sa aplikasyon (Taong magpoproseso)
  ID o patunay ng pagkakakilanlan ng taong magpoproseso (tulad ng residence card, driver’s license, atbp.)

Saklaw ng subsidy

Ang bayaring hindi saklaw ng insurance na babayaran sa pagpapagamot ay saklaw ng subsidy.

Paalala

 • Dalhin ang iyong health insurance card at medical welfare recepient certificate sa paggamutang pupuntahan.
 • Kapag magpapagamot sa labas ng prepektura
  Kung dadalhin mo ang resibong nakasulat ang lahat ng binayaran galing sa ospital na nagpapakita ng mga ginastos na saklaw ng kinabibilangang insurance sa lungsod ng Gifu, ang binayad mo ay maaaring ibalik sa iyo sa bangko na iyong gustong ipadala ang pera sa susunod na buwan sa buwan na ikaw nag-aplay.
 • Kapag kailangang ma-admit sa paggamutan
  Mag-aplay at kunin ang high-cost medical expenses certificate mula sa kinabibilangang health insurance at dalhin ito kasama ang iyong health insurance card sa pagpunta sa paggamutan.

Mga kailangang dokumento na isusumite para maibalik ang ibinayad sa paggamutang nasa labas ng prepektura ng Gifu

 • Resibo na nakasulat ang halagang binayarang saklaw ng insurance
 • Dokumentong magpapatunay ng pagkakakilanlan
 • Medical welfare recepient certificate
 • Dokumentong nakasulat ang bank account number para ipadala ang perang ibabalik
 • Kapag kinailangang magpagamot sa ospital sa ibang bansa o magpapagawa ng prosthetic device tulad ng corset, atbp.
  Magtanong sa fukushiiryo-ka o medical welfare division para malaman ang mga dokumentong kailangang isumite.