Pagpapamiyembro sa national health insurance

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000268  Updated on April 1, 2023

Print Print in large font

Ang medical insurance system ng bansang Hapon ay nakabatay sa sistema ng pagtutulungan kung saan ang bawat tao ay nagbibigay ng kanyang bayad bilang kontribusiyon sa araw-araw para matulungan ang iba sa kanilang pampinansiyal na pasanin kung ito ay nagkasakit o nasugatan.
Ang sistema ng papasukang insurance ay magkaiba depende sa uri ng iyong trabaho.
Nahahati sa dalawang uri ng health insurance ng bansa, ito ay ang Kokumin-kenko-hoken o National Health Insurance para sa mga magbubukid at taong self-employed, at ang Kenko-hoken o Health Insurance na para sa mga taong nagtatrabaho sa kompanya, pabrika, tindhan atbp.

Sa mga katanungan
Kokuhonenkin-ka o National Health Insurance and Pension Plan Division (Gifu City Hall, 2F / Telepono 058-214-4315)

Kokumin-kenko-hoken o National Health Insurance

Mga taong kailangang magpamiyembro

Ang mga taong sakop sa 1. at 2. ay kinakailangan magpamiyembro sa Kokumin-kenko-hoken o Nationa Health Insurance.

 1. Tao na ang tirahan ay nakarehistro o magpaparehistro sa lungsod ng Gifu

 2. Tao na maaaring manatili sa bansang Hapon ng higit tatlong buwan na may angkop na permiso sa pananatili sa bansang Hapon

*Kung ikaw ay sakop alinman sa babanggitin sa ibaba ay hindi maaaring magpamiyembro.

 • Tao na ilegal na naninirahan o walang angkop na permiso ng pananatili sa bansa

 • Tao na ang permiso sa pananatili ay "short term o maikling pananatili"

 • Tao na ang permiso ng pananatili ay "diplomatiko"

 • Tao na ang permiso ng pananatili ay "specially designated activities at "activities to receive medical treatment" o "activities to provide daily care for the patient"

 • Tao na ang permiso ng pananatili ay specified activities tulad ng tourism, recuperation, o sino mang 18 taong gulang o higit pa na pareho ang uri ng aktibidad o may kasamang asawa

 • Tao na ang habang ng permiso ng pananatili ay hindi hihigit sa tatlong buwan
  Sino mang ang haba ng paninirahan ay 3 buwan o higit patulad ng entertainment visa, technical intern trainee visa, family dependent visa, official visa, atbp., na pinayagang manatili sa bansa ng mas matagal pa sa 3 buwan ay kailangang magpamiyembro.

 • Sino mang mula sa bansa na may social security agreement sa bansang Hapon at may patunay na miyembro ng social insurance 

 • Tao na miyembro ng health insurance sa kanilang kompanya at ang dependent nito

 • Tao na higit 75 taong gulang
  (Ang mga matatandang nasa ganitong edad ay sakop ng medical care system para sa mga matatanda.) 

 • Tumatanggap ng seikatsu-hogo o public assistance

Para sa pagpapamiyembro, pagpapakansela o pag-alis sistema, atbp.

Gawin ang mga ito sa loob ng 14 araw.

Ipaalam ang mga susunod sa lungsod

Pagpapamiyembro sa kokumin-kenko-hoken o national health insurance
Dahilan Mga kailangang dalhin
Kapag lilipat sa mula sa ibang lungsod Certificate of moving out (転出証明書)
Kapag umalis sa kenko-hoken o health insurance ng pinagtatrabahuan Papel patunay na umalis sa health insurance ng kompanya
Kapag hindi na maaaring maging dependent ng sino mang nakapasok sa health insurance ng kompanya Papel patunay na umalis sa health insurance ng kompanya
Kapad nanganak Boshikenkotecho o makaina at sanggol na manwal ng kalusugan
Kapag hindi na makakatanggap ng seikatsu-hogo o pampublikong tulong Notice ng pagkatanggal sa pagtanggap ng seikatsu-hogo o public assistance
Kapag aalis sa kokumin-kenko-hoken o national health insurance
Dahilan Kailangang isumite
Kapag titira sa ibang lungsod Health insurance card
Kapag sumali sa kenko-hoken o health insurance ng kompanya Papel patunay na pumasok sa health insurance ng kompanya o papel patunay na naging miyembro (health insurance card ng lahat ng miyembro na nakapasok sa health insurance ng kompanya).
Kapag naging dependent ng taong may kenko-hoken o health insurance ng kompanya Papel patunay na pumasok sa health insurance ng kompanya o papel patunay na naging miyembro (health insurance card ng lahat ng miyembro na nakapasok sa health insurance ng kompanya).
Kapag ang nakasegurong tao sa kokumin-kenko-hoken o national health insurance ay namatay Health insurance at death certificate ng taong namatay
Kapag tumatanggap ng seikatsu-hogo o public assistance Health insurance card, notice ng pagtanggap ng seikatsu-hogo o public assistance
Iba pa
Dahilan Mga dadalhin
Kapag lumipat ng tirahan sa parehong lungsod Health insurance card
Kapag nag-iba ang householder at pangalan Health insurance card
Kapag humiwalay o nag-isa ng household Health insurance card
Kapag nag-iba ng tirahan dahil papasok sa paaralan Health insurance card, enrollment certificate (paaralan)
Nawala o nasira ang health insurance card -

*Kailangang suriin ang pagkakakilanlan ng taong pupunta sa bulwagan (dalhin ang residence card, atbp.) kapag may ipapaalam.

*Magdala ng authorization letter kapag ang magpoproseso ay taong hindi miyembro ng kinabibilangang sambahayan.

*Dalhin din ang dokumentong makikita ang my number.

Health insurance card

Ang insurance card ay ibinibigay sa bawat tao para mapatunayan na siya ay miyembro ng kokumin-kenko-hoken o national health insurance system ng lungsod ng Gifu. Ingatan ang paggamit sa card.

 • Ipapadala sa nakarehistrong tirahan ang card isang linggo matapos magpamiyembro.
 • Nagsisilbing voucher sa pagpapasuri ang card na ito kapag magpapasuri sa mga paggamutan.
 • Humingi ng panibagong card kapag nawala o nasira ito.
 • Hindi maaaring gamitin ang card na ikaw ang nagsulat, kopya at walang tatak ng mula sa kinabibilangang insurance
 • Hindi maaaring gamitin ng ibang tao ang insurance card.
 • Maaaring maparusahan ng batas kung ito ay ipapahiram o ipapagamit sa ibang tao.

Pagkalkula ng babayaran

Ang pag-alam sa babayaran ay batay sa laki ng kita, dami, atbp. ng sambahayan.
Ang insurance premium ay kinakalkula buwan buwan base sa buwan kung kelan ka nagpamiyembro (hindi sa buwan kung kelan mo ipinaalam).
Kung ikaw ay umalis sa kinabibilangang insurance sa kalagitnaan, ikaw ay magbabayad ng insurance premium hanggang sa buwan bago ang araw ng iyong pag-alis.

*Agad na ipaalam sa kokuhonenkin-ka o National Health Insurance and Pension Plan Division kung nais mong umalis sa sistema.

Paraan ng pagbayad sa insurance premium

Ang kokuminkenkohokenryo o national insurance premiums ng lungsod ng Gifu ay nahahati sa 10 bayaran mula Hunyo hanggang Marso ng susunod na taon sa loob ng isang taon (mula Abril hanggang Marso ng susunod na taon). Gamitin ang payment bill na ipapadala sa pagbabayad.
Bayaran ito sa bawat katapusan ng buwan.

I-click dito para sa paraan ng pagbabayad.

Bawas sa kokuminkenkohokenryo o national health insurance premium ng taong nawalan ng hanapbuhay dahil sa pagkakatanggal sa trabaho o pagkalugi ng pinagtatrabahuan

Ito ay kapag ginamit ang kita ng taong nawalan ng trabaho sa pag-alam ng babayarang national health insurance premium ay 30% sa panahong sila ay nagtatrabaho pa.

Dalhin ang susunod na dokumento

 • Koyohokensho o unemployement certificate
 • Dokumento na nakasulat ang my number

Konsultasyon sa pagbabayad ng health insurance premium sa araw na walang pasok at gabi

 • Araw at oras
  Linggo (sarado sa araw huli at unang araw ng taon o bagong taon)
  10:00am - 3:00pm
  Lunes hanggang Biyernes ng gabi (sarado sa araw ng piyesta opisyal, huli at unang araw ng taon o bagong taon)
  5:30pm - 8:00pm
 • Lokasyon
  Nozei-ka o Tax Collection Division
 • Dadalhin
  Insurance premium payment notice or health insurance card (o certificate for those owing significant payments)

Tulong para sa bayarin sa pagpapagamot

Kapag nagkasakit o injury

Kapag dala mo ang iyong health insurance card sa ospital o klinikang tumatanggap ng natioanal health insurance, ikaw ay gagamutin at ang babayaran mo ay 20-30% lamang ng iyong bayarin sa pagpapagamot.

 • Batang hindi pa dumarating sa edad na papasok sa elementarya
  Sariling babayaran:20%
 • Taong nagsisimula nang mag-aral sa elementarya -69 taong gulang
  Sariling babayaran:30%
 • 70 - 74 taong gulang
  Sariling babayaran:20% (30% kapag ang kita ay umabot sa limitasyon)

Pagpapagamot na hindi dala ang insurance card dahil biglaan at hindi inaasahan ang pagkakasakit

Kapag ikaw ay nagpagamot sa paggamutan, ang ilang bahagi ng babayaran sa paggamot ay babayaran.

 • Halimbawa ng mga biglaan at hindi inaasahang dahilan
  Habang naglalakbay, atbp. (kasama na rito ang paglalakbay sa labas ng bansa)
 • Hindi maaaring isali ang dahilan ng paglalakbay para magpagamot.
 • Ang pagpapagamot na hindi saklaw ng insurance ng bansang hapon ay hindi saklaw ng benepisyo.

Bayad sa pagbili ng support goods tulad ng corset

Maaaring ma-reimbursed ang iilang binayaran sa ginastos sa pagbili ng support goods tulad ng corset kapag ang medikal na institusyon ay nagpayong kailangang gumamit.

Dalhin ang mga susunod

 • Itemized medical expense receipt o certificate galing sa doktor na nakasulat na kailangan ng agarang suportang maayos
 • Receipt (kasama na ang mga itemized list)
 • Inkan o pantatak
 • Insurance card
 • Passbook
 • Dokumento na makikita ang my number

Lump-sum allowance para sa panganganak

Makakatanggap ng lump-sum allowance ang head of household kapag ang miyembro ng national health insurance system ay nanganak.

Paano matatanggap

 1. Direct payment system
  Ang lungsod ang magbabayad ng mga gastusin sa pagpapanganak diretso sa medikal na institusyon
  • Isumite ang papel na sumasang-ayon na direktang ibabayad sa paggamutan ang lump-sum.
  • Kapag hindi naubos ang allowance na ibabayad sa mga gastusin sa paggamutan, maaaring makuha ang sumobrang halaga ng allowance.
 2. Kapag hindi gagamitin ang direct payment system
  Ang householder ang mag-aplay para sa lump-sum allowance para sa panganganak pagkapanganak.
  Isumite ang mga kailangang dokumento sa pag-aplay ng lump-sum allowance para sa panganganak.

Tulong para sa bayad sa pagpapalibing

Kapag ang miyembro ng kokumin-kenko-hoken o national health insurance ay namatay, ang babayaran sa libing na 50,000 yen ay ibabayad sa taong nagpapalibing. 

Dadalhin

 • Insurance card ng namatay
 • Katibayang papel o medical certificate ng pagkamatay
 • Dokumentong patunay ng pagkakakilanlan ng taong nagpapalibing (Imbitasyon sa paglibing, atbp.)
 • Inkan o pantatak ng taong nagpapalibing
 • Passbook
 • Dokumento na nakasulat ang my number

Bayad para sa mamahaling gastusin sa pagpapagamot

Ang halagang saklaw ng insurance para sa babayaran ng isang pasyente sa kanyang medikal na gastusin ay may limitasyon depende sa kita ng kinabibilangang sambahayan.
Kapag sumobra sa buwanang limitasyon, ang sumobrang halaga ay ibabalik.
Kung ikaw ay saklaw para ibalik ang binayad bilang kabayaran sa mamahaling gastusin sa pagpapagamot, papadalhan ka sa loob ng tatlong buwan ang lungsod ng aplikasyon para sa mamahaling gastusin sa pagpapagamot.

Mga kakailanganin sa aplikasyon

 • Porma ng aplikasyon para sa mamahaling gastusin sa pagpapagamot
 • Inkan o pantatak
 • Health insurance card ng pinuno ng sambahayan
 • Resibo ng binayaran sa paggamutan (Maaaring isumite ang kopya)

Pagbabasehan

Isang buwan mula una hanggang huling araw ng buwan

Pagkalkula sa bayaring babayaran ng pasyente

Kabuuang halagang siningil mula sa pasyente na binayaran ng isang tao sa isang paggamutan.
Ang kalkulasyon para sa inpatient, outpatient at dental services ay hiwalay.
Hindi rin kasama dito ang mga babayarang hindi saklaw ng insurance tulad ng pagkain, kulang na halagang babayaran para sa higaan, atbp.

Ninteisho o eligibility certificate para sa gastusing mahal at pagpapababa ng bayarin

Kapag ang babayaran sa medikal na institusyon o paggamutan ay sumobra sa halagang saklaw ng kinabibilangang health insurance system, ipakita ang iyong health insurance card at ang nabanggit na ninteisho o eligibility certificate sa itaas para ang babayaran mo ay ang sumobrang konting halaga na lamang.

 • Taong ang edad ay hindi lalagpas ng 69 taong gulang
  Mag-aplay para makatanggap ng nintiesho o eligibility certificate.
  Hindi maaaring maggamit ang sistemang ito kapag may hindi nabayaran sa insurance premium.
 • Taong 70 - 74 taong gulang
  May mga taong hindi na kailangang kumuha ng ninteisho o eligibility certificate, kung kaya dalhin lamang ang iyong insurance card at tawagan ang tagapamahala ng bayad ng national health insurance and pension plan division (kyufu gakari) sa 058-214-2083 para malaman kung bayad na o hindi pa.
 • Kapag ang iyong pamilya ay exempted sa pagbabayad ng residence tax dalhin lamang ang ninteisho o eligibility certificate sa medikal na institusyon at pababaan ang babayaran para sa pagkain.

Bawas o exemption sa bayad ng iilang bayarin

Kapag ang kita mo ay bumaba dahil sa hindi inaasahang pangyayari tulad ng kalamidad, pansamantala o pangmatagalang pagsasara ng negosyo o pinagtatrabahuan na naging dahilan para mahirapang bayaran ang sariling babayaran sa institusyong medikal, maaari kang mag-aplay para sa pagpapababa, exemption, o pagpapaliban ng pagbabayad sa sandaling panahon.

Mga dadalhin

 • Health insurance card, inkan o pantatak
 • Magdala ng patunay kung mayroon.
  (Papel patunay na nakaranas ng sakuna, pagkalugi, medical certificate, atbp.)

Specified health checkup

Ang pagsusuring ito ay nakatuon sa metabollic syndrome (visceral fat syndrome) at layuning malaman sa maagang panahon ang mga sakit na may kinalaman sa uri ng pamumuhay (lifestyle-related diseases) tulad ng diabetes at hypertension para maiwasan ang maaaring paglala.

Mga maaaring magpasuri

Sino mang 40-74 taong gulang na miyembro ng kokumin-kenko-hoken o national health insurance ng lungsod ng Gifu sa araw ng pagpapasuri

*Papadalhan ang mga taong makakapagpasuri ng medical examination card sa kalagitnaan ng Hunyo.

Hanggang kailan maaaring magpasuri

Mula sa araw na dumating ang medical examination form - katapusan ng Oktubre