Pagpapamiyembro sa health insurance para sa mga matatanda

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000269  Updated on April 1, 2024

Print Print in large font

Ang medical care system para sa matatanda ay nabuo para matugunan ang dumaraming bilang ng matatanda at pagbaba ng mga taong nanganganak at matulungan ang mga matatanda at pamilya nito na mas mapadali para sa mga matatanda ang makatanggap ng kinakailangang medical care.

 • Sa mga katanungan
  Fukushiiryo-ka o Medical Welfare Division
  (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 1F/Telepono 058-214-2128)
 • Detalye

Makakatanggap ng serbisyo

Dayuhang mamamalagi sa bansang Hapon ng higit 3 buwan (hindi kasama dito ang may special residence status), at mga taong mababanggit sa ibaba.

 • Sino mang nasa 75 taong gulang o pataas (mula sa araw na dumating ang 75 taong gulang)
 • Sino mang nasa 65-74 taong gulang na may kapansanan
  (Mula sa araw kung kailan inaprobahan ng koiki union)
  (Maaari ring hindi mo na kailangang magpamiyembro sa medical insurance para sa mga matatanda)
 • Taong hindi tumatanggap ng seikatsu-hogo o pampublikong tulong

Paraan ng pagbayad ng insurance premium

Special collections

Ikakaltas ang insurance premium sa taunang matatanggap na pension kapag tumatanggap ng higit 180,000 yen taunang halaga na pension.
Subalit, ang sino mang sakop ng susunod na batayan ay maaaring hindi na kailangang ibawas sa pension ang babayarang premium.

 • Kapag sumobra ng 50% ang tatanggaping halaga ng public pension kaysa sa insurance premium ng medical insurance para sa older senior citizens at long-term care insurance
 • Hindi kinakaltas sa public pension ang long-term care insurance
 • Kauna-unahang pagpapamiyembro

※Nakasaad sa itaas na ang insurance premium ay kinakaltas mula sa public pension plan, subalit maaari ring ikaltas ito diretso sa bangko mo.

Normal collection

Kapag ayaw ikaltas mula sa public pension program ang bayad, maaaring hatiin sa siyam na beses mula Hulyo hanggang Marso bawat buwan ang bayaran.

 • Payment slip na ipapadala ng lungsod (Bayaran sa kahit saang pampinansiyal na institusyon, convenience store, abtp.)
 • Bayaran sa bangko

Para mabawasan o ma-exempt ang babayaran sa insurance

Ang sino mang may katanggap-tanggap na dahilan at sumunod sa mga batayan ay maaaring mapababaan o ma-exempt sa pagbabayad ng iilang bayarin sa insurance premium.

Halimbawa ng mga katanggap-tanggap na dahilan

 • Kapag malaki ang pinsala gawa ng kalamidad sa pamilya at mga miyembro nito
 • Kapag ang kita ay bumaba dahil sa pagkatanggal sa trabaho

Tulong para sa pagpapagamot

Kapag ikaw ay nakasakit o na-injured

Kung ikaw ay magpapagamot sa ospital o klinika na maaaring gamitin ang senior citizen health insurance, ikaw ay magbabayad ng 10%, 20%, 30% lamang ng buong kabayaran kung dala mo ang iyong older senior health insurance card.

Ang babayaran mo sa lahat ng gagastusin sa pagpapasuri ay 10% o 20% lamang ng kabuuang halaga, subalit 30% naman ang babayaran mo kapag may nagtatrabaho at sapat na kita ang alinman sa miyembro ng pamilyang kinabibilangan mo.

※Ang tinutukoy na taong may kita ay taong may kita na nakasulat sa ibaba.
Sino mang miyembro ng health insurance para sa matatanda at kumikita ng 1,450,000 o higit pa sa isang taon na saklaw para kolektahan ng buwis.
Subalit, kahit na ikaw ay may kita may mga pagkakataong ang kailangang bayaran mo ay 10% o 20% lamang.

Sa mga pagkakataong hindi mo dala ang iyong health insurance card dahil biglaan o anumang kadahilanang hindi inaasahan

Ang ilang bahagi ng bayarin mo ay babayaran ng sistemang ito.

Dokumentong kailangan sa pag-aplay

 • Resibo na nakasulat ang halaga ng lahat ng binayaran
 • Resibo
 • ID o patunay ng pagkakakilanlan ng taong mag-aaplay(Tulad ng driver’s license, residence card, atbp.)
 • Health insurance card
 • Passbook ng bangko, atbp.
  Ipapadala ang isasauling pera sa bank account na ito.

Partial reimbursement para sa gastos sa pagbili ng corset at iba pang prosthetic device

Kung ikaw ay nagpaggamot sa institusyong medikal at kailangan mong gumamit ng prosthetic device tulad ng corset.

Dokumentong kailangan sa pag-aplay

 • Written statement o papel na patunay galing sa doktor na nagsasaad na kailangang gumamit ng prosthetic device, atbp.
 • Resibo (kasama na ang listahan ng lahat ng binayaran)
 • ID o patunay ng pagkakakilanlan ng taong mag-aaplay (Tulad ng driver’s license, residence card, atbp.)
 • Health insurance card
 • Dokumentong nakasaad ang bank account number na nais gamitin para ipadala ang bayad

Allowance sa gastusin sa pagpapalibing

Kapag namatay at nagsagawa ng palibing ang miyembro, magbibigay ng allowance para dito.

Halaga

50,000 yen

Kailangan sa pag-aplay

 • Health insurance card ng namatay
 • Card ng pasasalamat sa pagdalo sa libing o resibo ng ginastos sa palibing (Buong pangalan ng taong nagsagawa sa palibing)
 • ID o patunay ng pagkakakilanlan ng taong mag-aaplay (Tulad ng driver’s license, residence card, atbp.)
 • Dokumento nakasulat ang bank account number ng bangkong papadalhan ng taong nagsagawa ng palibing

Reimbursement para sa medikal na gastusing mahal ang bayad

Kapag ikaw ay lumagpas na sa maximum amount ng bayarin sa pagpapagamot na dapat mong bayaran sa isang buwan (sa kaparehong buwan), maaari kang mag-aplay para ang sumobrang halagang babayaran ay babayaran ng iyong kinabibilangang insurance.
Ang limit para sa maximum medical expense sa isang tao ay (outpatient visit) ang gagamitin, at pagkatapos ang limit para sa bawat pamilya (outpatient visit at hospitalization) ang gagamitin sa susunod.
Kapag na-admit sa ospital, ibabase mula sa kita ng pamilya para malaman kung magkano ang halaga ng babayaran.
Kailangan mong bayaran ang pagkain, room fees, o kahit anong bayarin na hindi saklaw ng insurance.