Tungkol sa kalusugan ng ngipin

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000277  Updated on April 1, 2024

Print Print in large font

Gifu Sawayaka oral health exam

Sinimulan noong 2015 ng lungsod ng Gifu ang Gifu Sawayaka oral health exam para masuri ang kalusugan ng ngipin at bibig, maiwasan ang oral hypofunction, mapanatiling malusog ang mga naninirahan sa lungsod ng Gifu.
Magpunta at magpasuri para maayos ang kalusugan araw-araw.
Maaari rin kayong suriin sa inyong pamamahay.

Sa mga katanungan

Fukushiiryo-ka o Medical Welfare Division (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 1F/Telepono 058-214-2128)

Para kanino

Sino mang miyembro ng health insurance para sa naninirahan sa lungsod na matanda

Kailan

Setyembre - katapusan ng Enero

Saan

Sa mga institusyong medical ng lungsod ng Gifu

Paano

Dalhin at ipakita ang ipapadalang exam form sa katapusan ng Agosto 

Bayad

300 yen

Ano ang mga susuriin

 • Pag-alam sa kalusugan
  • Mga dating sakit, atbp.
  • Katanungang may kinalaman sa mga sakit na may kaugnayan sa uri ng pamumuhay (lifestyle diseases)
  • Mga nararamdaman
 • Mga susuriin
  • Kalusugan ng ngipin
  • Pagnguya
  • Pagsuri, atbp. sa dila, at paglunok

Magpasuri para sa milestone oral health exam

Sa mga katanungan

Hoken-jo hoken yobo-ka o Public Health and Disease Prevention Division, Public Health Center ng Lungsod ng Gifu
(2-19 Miyako-dori, Lungsod ng Gifu /Telepono 058-252-7193)

Para kanino

Taong ang tirahan ay nakarehistro sa lungsod ng Gifu

Paano malalaman

Magpapadala ng hagaki o postcard sa katapusan ng Hunyo

Kailan

Hulyo - katapusan ng Pebrero

Bayad

600 yen

*Magtanong bago magpasuri kung ang pamilya ninyo ay tumatanggap ng seikatsu-hogo o public assistance

Mga susuriin

 • ngipin
 • gilagid
 • oral mucous membrane
 • maayos o hindi ang ginagawang paglilinis ng ngipin, atbp.
 • pagbibigay ng payo para mapanatiling malinis at malusog ang ngipin

Paalala

Kailangan mong magbayad para sa treatment na gagawin (kasama na rito ang pagpapatanggal ng tartar, atbp.) pagkatapos ng gagawing pagsusuri.
Para sa ibang detalye, tawagan ang pupuntahang dental clinic.

Gifu City Holiday Emergency Dental Center

Gifu Municipal Hospital (7-1 Kashima-cho, Lungsod ng Gifu) Telepono 058-253-7337

Araw na bukas

Linggo, Araw na piyesta opisyal, Huli at unang araw ng taon o bagong taon(Disyembre 31 - Enero 3)

Oras na bukas

9:00am - 1:00pm, 2:00pm - 6:00pm

Reception

30 minuto bago at pagkatapos ng oras ng iyong appointment

Paalala

Karaniwang hinihingi ang dagdag na bayad na 7,700 yen sa mga taong unang pagpapasuri na walang dalang referral letter mula sa ibang ospital.
<Kahit may dalang medical welfare recipient certificate (bata, single parent na pamilya, atbp.) ay kailangang magbayad kapag walang dalang referrall letter.>