Pagsusuri sa kalusugan at pagsusuri sa sakit na kanser

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000275  Updated on April 1, 2024

Print Print in large font

Ang mga public health centers sa lungsod ng Gifu ay nagsasagawa ng konsultasyon at pagsusuri sa kalusugan, at cancer screening. Komonsulta para malaman at malunasan ng maaga ang sakit.
Maaari mo ring ikonsulta rito ang tungkol sa mga sakit na nakakahawa, kalusugan ng ngipin, atbp.

Specified health check up

Ang pagsusuring ito ay nakatuon sa metabollic syndrome (visceral fat syndrome) at layuning malaman sa maagang panahon ang mga sakit na may kinalaman sa uri ng pamumuhay (lifestyle-related diseases) tulad ng diabetes at hypertension para maiwasan ang maaaring paglala.

Sa mga katanungan

Kokuhonenkin-ka o National Health Insurance and Pension Plan Division (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 2F/Telepono 058-214-2651)

Taong maaaring magpakonsulta

Sino mang 40-74 taong gulang na miyembro ng kokumin-kenko-hoken o national health insurance ng lungsod ng Gifu

Kailan maaaring magpasuri

Mula sa araw na dumating ang examination form para sa pagsusuri hanggang sa katapusan ng Oktubre

Saan

Paggamutang nagpapatupad ng pagsusuri sa lungsod

Ano ang dadalhin

Dalhin ang examination form na ipinadala sa iyo sa kalagitnaan ng Hunyo at ang iyong health insurance card (o katunayang ikaw ay miyembro kung wala kang card).

Magkano ang babayaran

800 yen

Paano magpapasuri kapag ikaw ay miyembro ng national health insurance program sa ibang munisipalidad o ibang uri ng health insurance

Sino mang miyembro ng health insurance sa kanilang kompanya at ang kanilang dependent ay maaaring magpasuri sa health insurance provider ng kanilang kompanya. Magtanong sa kanila para malaman mo ang detalye kung kailan sila magsasagawa ng pagsusuri, atbp.

Pasusuri sa sakit na kanser

Sa mga katanungan

 • Hoken-jo hoken yobo-ka o Public Health and Disease Prevention Division, Public Health Center ng Lungsod ng Gifu (2-19 Miyako-dori, Lungsod ng Gifu/Telepono 058-252-7193)

Pagsusuri sa kanser sa baga at TB (tuberculosis)

 • Edad ng maaaring magpasuri 40 taong gulang pataas
 • Sariling babayaran Libre

Pagsusuri sa kanser sa baga

 • Edad ng maaaring magpasuri 50 taong gulang pataas*
  • Gastrointestinal X-ray 1,500yen
  • Gastroscopy 4,000yen

*Ito ay ang sino mang naninigarilyo ng higit 600 sticks ng sigarilyo (karaniwang dami ng hinihithit sa isang araw x bilang ng taong naninigarilyo) at umuubo na may kasamang plema sa nakaraang tatlong araw.

Pagpapasuri para sa kanser sa bituka

 • Edad ng maaaring magpasuri 50 taong gulang pataas
 • Sariling babayaran 1,500 yen

Pagsusuri sa colorectal cancer o kanser sa labasan ng dumi

 • Edad ng maaaring magpasuri 40 taong gulang pataas
 • Sariling babayaran 400 yen

Pagsusuri sa kanser sa suso

 • Edad ng maaaring magpasuri Babaeng 40 taong gulang pataas
 • Sariling babayaran 1,500yen

Pagsusuri sa uterine cancer o kanser sa obaryo

 • Edad ng maaaring magpasuri Babaeng 20 taong gulang pataas
 • Sariling babayaran
  • Cervix 2,000 yen
  • Cervix + uterine corpus 3,000 yen

Tingnan dito ang iskedyul, lokasyon, atbp.

Kailangang kumuha ng appointment alinman sa mga pagsusuring gagawin.

Gifu Sukoyaka Health Exam

Kung ikaw ay tumatanggap ng welfare services para sa mga matatanda, magpasuri sa Gifu Sukoyaka Health Exam.

Sa mga katanungan

Fukushiiryo-ka o Medical Welfare Division (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 1F/Telepono 058-214-2128)

Kailan maaaring magpasuri

Setyembre - katapusan ng Nobyembre

Saan

Sa mga paggamutang nagsasagawa ng pagsusuri sa lungsod ng Gifu

Ano ang dadalhin

Dalhin ang examination form na ipinadala sa iyo sa katapusan ng Agosto at ang iyong health insurance card (o katunayang ikaw ay miyembro kung wala kang card).

Magkano ang babayaran

500 yen