Konsultasyon sa kalusugan at mga tulong

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000276  Updated on April 1, 2024

Print Print in large font

Konsultasyon sa kalusugan

Kung ikaw ay nag-aalala sa kalagayan ng iyong kalusugan, ang lungsod ng Gifu ay may mga tanggapan para ikonsulta ang iyong kalusugan.
Tawagan o magtanong sa pinakamalapit na public health center sa inyo.

Public Health Center
Pangalan ng public health center Lokasyon

Telepono

Naka Public Health Center

2-18 Tetsumei-dori, Lungsod ng Gifu Yanagase Glasstle 35, 3F

058-214-6630

Minami Public Health Center

1-75-2 Akanabe Hishino, Lungsod ng Gifu

058-271-8010

Kita Public Health Center

2-140 Nagara Higashi, Lungsod ng Gifu

058-232-7681

Tanggapan ng konsultasyon para maiwasan ang secondhand smoke o SHS (ito ay paglanghap ng usok mula sa taong naninigarilyo)

Maaari mong ikonsulta sa tanggapang ito ang mga hakbang para maiwasan ang secondhand smoke na nakasaad sa Health Promotion Law, at mga batayan sa paglagay ng smoking area.

Sa mga katanungan

Hoken-jo hoken yobo-ka o Public Health and Disease Prevention Division, Public Health Center ng Lungsod ng Gifu (2-19 Miyako-dori, Lungsod ng Gifu /Telepono 058-252-7180)

Tanggapan ng konsultasyon para sa gamot

Ito ay tanggapan tungkol sa labis na pagkalulong sa paggamit ng gamot, atbp.

Sa mga katanungan

Hoken-jo kansensho imuyakumu-ka o Infecitous Disease, Medical and Pharmaceutical Affairs Division, Public Health Center ng Lungsod ng Gifu (2-19 Miyako-dori, Lungsod ng Gifu/Telepono 058-252-7187)

Konsultasyon at pagsusuri sa sakit na AIDS

Pagsusuri

Sa pagpapasuri, maaari mong hindi sabihin ang iyong totoong pangalan.

 • Tatawagan para sa appointment
  Hoken-jo kansensho imuyakumu-ka o Infecitous Disease, Medical and Pharmaceutical Affairs Division, Public Health Center ng Lungsod ng Gifu (2-19 Miyako-dori, Lungsod ng Gifu/Telepono 058-252-7187)
 • Mga araw at oras na bukas
  • Una at ikatlong lunes
   1:20pm - 3:00pm
  • Unang lunes
   5:00pm - 6:00pm

Tanggapan ng konsultasyon

Hoken-jo Kansensho imuyakumu-ka o Infecitous Disease, Medical and Pharmaceutical Affairs Division, Public Health Center ng Lungsod ng Gifu o iba pang mga public health centers

Konsultasyon sa Kalusugan sa Pag-iisip

Tumatanggap ng konsulta na may kinalaman sa problema sa pag-iisip.

Tanggapan ng konsultasyon

Hoken-jo chiikihoken-ka o Community Healthcare Division, Public Health Center ng Lungsod ng Gifu o iba pang mga public health centers

Konsultasyon sa kalusugan sa pag-iisip sa doktor

Magsasagawa ang psychiatrist ng konsultasyon isang beses sa isang buwan.

Saan mag-aplay

Hoken-jo chiikihoken-ka o Community Healthcare Division, Public Health Center ng Lungsod ng Gifu (2-19 Miyako-dori, Lungsod ng Gifu/Telepono 058-252-7191)

Konsultasyon sa Batas at emosyonal na kalusugan

May konsultasyon mula sa abogado o licensed clinical psychotherapist tatlong beses sa isang taon.

Saan mag-aplay

Hoken-jo chiikihoken-ka o Community Healthcare Division, Public Health Center ng Lungsod ng Gifu (2-19 Miyako-dori, Lungsod ng Gifu/Telepono 058-252-7191)

Sistemang tulong pinansiyal para sa medikal na gastusin ng mga taong may sakit na hirap lunasan

Bibigyan ng tulong para sa medikal na gastusin ang mga taong may mga karamdamang maituturing na hirap lunasan ayon sa itinakdang batayan ng pamahalaan.

Kailangang magpasa ng aplikasyon.

Sa mga katanungan

Hoken-jo chiikihoken-ka o Community Healthcare Division, Public Health Center ng Lungsod ng Gifu (2-19 Miyako-dori, Lungsod ng Gifu/Telepono 058-252-7191)

Para sa pagbibigay ng tulong sa mga napinsala ng asbestos

Tumatanggap ng aplikasyon at aplikasyon para sa pagtanggap ng benepisyo bilang kabayaran na sanhi ng asbestos at iba pang mga konsultasyon.

Sa mga katanungan

Hoken-jo Kansensho imuyakumu-ka o Infecitous Disease, Medical and Pharmaceutical Affairs Division, Public Health Center ng Lungsod ng Gifu (2-19 Miyako-dori, Lungsod ng Gifu/Telepono 058-252-7187)

Programa para sa pagbibigay tulong sa mga gastusing medikal ng mga specified pediatric chronic disease

Magbibigay ng tulong sa iilang bahagi ng gastusing medikal sa pagpapagamot ng mga saklaw na sakit.

Sa mga katanungan

Hoken-jo chiikihoken-ka o Community Healthcare Division, Public Health Center ng Lungsod ng Gifu (2-19 Miyako-dori, Lungsod ng Gifu/Telepono 058-252-7197)