Paano magbayad ng buwis

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000262  Updated on April 1, 2024

Print Print in large font

Sa mga katanungan
Nozei-ka o Tax Collection Division Telepono 058-214-2098

Self-payment machine sa pagbabayad ng buwis (naka-install sa tanggapan ng pagbabayad ng buwis)

Ang gagamit sa self-payment machine at magbabayad ay ang mismong tax payer.

ng buwis na maaaring bayaran

 • Buwis sa paninirahan o city tax/prefectural tax (sariling pagbabayad sa lungsod)
 • Property at city planning tax
 • Light motor vehicle tax o buwis sa magagaang sasakyan (environmental performance index, class size)
 • National health insurance (carry-over portion)

Dadalhin

 • Payment bill
 • Pera

Araw at oras

Hindi kasali ang mga araw na piyesta opisyal, huli at unang araw ng taon o bagong taon

 • Lunes-Biyernes
  8:45am - 5:00pm
 • Sarado kada linggo
  10:00am - 3:00pm

Nasa ibaba ang mga listahan ng buwis, atbp. at ang tanggapan nangongolekta nito.

Uri
Uri  Namamahala Telepono
Municipal and prefectural taxes (sarili ang nagbabayar direkta sa lungsod), National health insurance premium (bayarin para sa kita ng nakaraang taon) Tax Collection Division 058-214-2098
Property and city planning taxes Tax Collection Division 058-214-2098
Light motor vehicle tax  Tax Collection Division 058-214-2098
Long-term care insurance fees (sariling nagbabayad direkta sa lungsod) Nursing Care Insurance Division 058-214-2091
Public sanitation fees  Kankyo-nika o Environmental Division 2 058-214-2419
Bayad sa tubig Operations Division 058-259-7516
Bayad sa sewage Operations Division 058-259-7516

※Kung kayo ay may katanungang tungkol sa babayaran, tumawag sa opisinang nangangasiwa dito.

Bank transfer (automatic payment)

Ito ay pagbabayad na ikinakaltas mula sa depositong pera mula sa bangko.

Pakinabang

 • Hindi na kailangang magsadya sa bulwagan ng lungsod para magbayad.
 • Hindi na mahihirapan ang mga taong walang oras magpunta sa bangko, kalimitan wala sa bahay, o ang lahat ng miyembro ng pamilya ay nagtatrabaho at walang oras para magbayad hanggang sa takdang araw.

Lugar para maproseso

Sa bangko na kinabibilangan

Dadalhin

 • Passbook
 • Inkan o pantatak na ginamit sa pagbukas ng account
 • Payment bill na pinakahuling binayaran

Bank account transfer service sa website

Gamit ang iyong computer at smartphone maaaring maggamit ang serbisyong ito. Tingnan ang website ng lungsod ng Gifu para sa paraan.

Pagpapadala ng pera gamit ang Pay-easy service

Gamitin ang machince na nasa Tax Collection Division. Ipasok ang cash card at ilagay ang pin code para maggamit ang serbisyong ito.

Pagkatanggap ng payment bill, bayaran ito sa mga babanggiting lugar sa ibaba.

Tanggapan ng mga bangko na nasa lungsod ng Gifu

Hindi na maaaring bayaran sa mga susunod na tanggapan kapag sumobra sa nakatakdang araw ng pagbabayad.

Tanggapan ng mga bangko sa labas ng lungsod ng Gifu

Convenience store

supermarket, drugstore, at ibang mga MMK (multimedia kiosk) outlet

 • Gamitin ang MMK (ATM) para magbayad.
 • Hindi magagamit ang ganitong paraan ng pagbabayad sa mga bangko.

PayB

Irehistro ang bank account sa PayB.
I-activate ang PayB app at gamitin ang camera ng smartphone para ma-scan ang barcode na nakaimprinta sa municipal tax payment form at magbayad.

LINE PAY

Mag-charge ng e-money sa iyong LINE Wallet.
I-activate ang LINE app at gamitin ang camera ng smartphone para ma-scan ang barcode na nakaimprinta sa municipal tax payment form at magbayad.

PayPay

Mag-charge ng e-money sa PayPay.
I-activate ang PayPay app at gamitin ang camera ng smartphone para ma-scan ang barcode na nakaimprinta sa municipal tax payment form at magbayad.

au PAY

I-activate ang au PAY app at gamitin ang camera ng smartphone para ma-scan ang barcode na nakaimprinta sa municipal tax payment form at magbayad.

Credit card/netbanking

Hindi maaaring magbayad ng tubig dito.

Mga credit card na maaaring gamitin

 • VISA
 • MasterCard
 • JCB
 • American Express
 • Diners Club

Netbanking

Maaaring kailangang mag-aplay o makipagkontrata para magamit ang paraan ng pagbabayad na ito.

Paraan ng pagbayad

 1. I-access ang "Website sa Pagbabayad ng Lungsod ng Gifu"「岐阜市納付サイト」
 2. Sumang-ayon sa mga nakasulat na paalala at i-click ang "納付情報 読み取り開始" o simulang basahin ang impormasyon sa pagbabayad.
 3. I-scan ang barcode ng payment bill gamit ang camera ng smartphone, atbp para malaman ang impormasyong ng babayaran sa payment bill.
 4. Ipasok ang impormasyon ng magbabayad (pangalan, email address) at piliin ang paraan ng pagbabayad (credit card o net banking)
 5. Batay sa napiling paraan ng pagbabayad, ipasok ang impormasyon ng credit card o net banking
 6. Para matapos ang proseso, muling suriin ang mga ipinasok na impormasyon at i-click ang "納付手続き実行" o Gawin ang Pagbabayad.

Babayaran ang susunod na halaga para sa paggamit ng "岐阜市納付サイト" o "Website sa Pagbabayad ng Lungsod ng Gifu".

Babayaran sa paggamit ng serbisyo

Credit card
Halaga ng binayaran Bayad sa serbisyo (wala pang tax)
1~10,000 yen 100 yen
10,001~20,000 yen 200 yen
20,001~30,000 yen 300 yen
30,001~40,000 yen 400 yen
40,001~50,000 yen 500 yen

※Magdadagdag ng 100 yen (wala pang tax) sa bawat pagdagdag na 10,000 yen sa halaga ng babayaran.

Net banking
Dami ng binayaran Bayad para sa serbisyo (wala pang tax)
1 bayad 150 yen

※Naka-fixed na ang bayad para sa serbisyo at hindi na magbabago kahit gaano kalaki ang binayaran.

Mga paalala

 • Walang resibong ibinibigay sa pagbabayad sa PayB, LINE PAY, PayPay, au PAY, credit card at net banking.
 • Kapag tapos na ang proseso sa bayad, hindi na maaari itong ikansela.
 • Ang pagbabayad sa credit card at net banking ay hindi magagamit sa bawat tanggapan ng lungsod ng Gifu, pampinansiyal na institusyon at convenience store.
 • Tapusin ang lahat ng proseso sa pagbabayad hanggang sa nakatakdang oras ng 11:30pm.
 • Maaari nang kumuha ng residence tax certificate 2 linggo pagkatapos ang araw na binayaran ang residence tax.