Okuyami Corner

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000330  Updated on February 16, 2023

Print Print in large font

Sa mga katanungan

Shimin-ka o Citizen's Affairs Division (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 1F/Telepono 058-214-2857)

Mga maaaring gawin sa Okuyami corner

Ito ay para tulungan kayo sa mga gagawing proseso pagkatapos mamatay ang isang kapamilya.

  • Ito ay para tulungan kayo kung may matatanggap ba kayong pera para sa gagastusin sa libing.
  • Ito ay para tulungan kayo sa pagproseso sa pension ng namatay.
  • At iba pang maaaring itulong pagkatapos mamatay ng isang kapamilya.

Kailangan ang appointment para maggamit ang Okuyami corner.

Paraan sa pagkuha ng appointment

Telepono 058-214-2857

Website

Homepage na titingnan kapag namatay ang kapamilya

Tungkol sa halagang gagastusin sa pagpapalibing