Buwis sa paninirahan o city tax/prefectural tax, buwis sa kita at tax return

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000263  Updated on April 1, 2024

Print Print in large font

Sa pagpapaalam sa buwis kailangan ang individual number (my number).

Buwis sa kita

Ang buwis na ito ay ipinapataw taon taon sa lahat ng may kita mula Enero 1 hanggang Disyembre 31 sang-ayon sa kita buong taon.
Ang buwis na babayaran ay umaayon kung gaano kalaki ang kita.

Sa mga katanungan

 • Gifu Kita Tax Office
  1-4 Sengoku-cho, Lungsod ng Gifu
  Telepono 058-262-6131
 • Gifu Minami Tax Office
  4-22-2 Kano Shimizu-cho, Lungsod ng Gifu
  Telepono 058-271-7111

Dalawang uri ng pagkolekta

 1. Mula sa sahod
  Ang buwis sa kita para sa buong taon ay kinakaltas ng paunti-unti mula sa sahod mo buwan buwan.
  Ang pinagtatrabahuan ang magbabayad nito sa tax office.
 2. Pag-file ng income tax return
  Ang mga taong babanggitin sa ibaba ay kailangang mag-file ng income tax return.
  • Taong may kita maliban sa sahod na tinatanggap mula sa trabaho
  • Taong umalis sa pinagtatrabahuan sa kalagitnaan ng taon
  • Taong hindi nakapag-aplay ng year-end-adjustment
  • Taong gustong mag-aplay ng deduction mula sa gastusing medikal
  • Taong tumatanggap ng sahod mula sa iba't ibang kompanya

Lugar

sa tax office ng kinasasakupang lugar

Kapag umalis ng bansa sa gitna ng taon

Mag-file ng final income tax return para sa lahat ng kinita mula Enero 1 ng kasalukuyang taon hanggang sa iyong paglabas sa bansa at ipa-estimate ang halaga ng buwis na babayaran.

Buwis sa paninirahan (city at prefectural tax)

Sa mga katanungan
Shiminzei-ka o Residents' Tax Division (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 3F/ Telepono 058-214-2063)

Ang residence tax ay ipinapataw sa indibidwal at negosyo. Ibinibatay ito sa kita ng nakaraang taon at babayaran ito sa munisipalidad kung saan ka nakatira mula Enero 1.
Tungkulin mong bayaran ang buwis na ito kahit ikaw ay paalis o aalis pagkatapos ang Enero 1.

Forest Environment Tax(national tax)

Sa mga katanungan
Shiminzei-ka o Residents' Tax Division (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 3F/ Telepono 058-214-2063)

 Ito ay national tax na binuo para magkaroon ng sapat na panustos sa mga kailangang imprastraktura ng lokal na gobyerno. Mula ang FY 2024 kung nakarehistro ang tahanan mo sa bansang Hapon ikaw ay papatawan ng karagdagang 1000 yen maliban sa binabayarang residence tax (city/prefectural taxable income)

Tungkulin mong bayaran ang buwis na ito kahit ikaw ay paalis o aalis pagkatapos ang Enero 1.

 

Ang pagpasa ng mga dokumentong may kinalaman sa mga kamag-anak na dependent na naninirahan sa ibang bansa para makapag-apaly ng bawas o exemptions sa bayarin sa tax ay kinakailangan

Mula ang piskal na taong 2017, upang makapag-aplay ng bawas sa buwis para sa mga kamag-anak na dependents na naninirahan sa labas ng bansang Hapon, kinakailangan ang pagsumite ng mga patunay na dokumento.
Subalit, maaaring tanggalin bilang dependent ang sinumang kamag-anak na hindi kasama sa mga nakasulat sa ibaba kapag ang kamag-anak ay nasa edad na 30 taong gulang pataas o 70 taong gulang pababa mula Enero 2023.

 • Taong ang tirahan o tahanan ay hindi na sa bansang Hapon dahil sa pag-aaral sa ibang bansa
 • Taong may kapansanan
 • Taong tumatanggap ng suportang pera para sa pamumuhay at pag-aaral na umaabot ng higit 380,000 yen sa isang taon mula sa taong kailangang magbayad ng tax na mag-aaplay para sa pagbabawas ng buwis.

Uri ng mga bawas at exemption

 • Dependent exemption
 • Spousal exemption
 • Special spouse exemption
 • Disability exemption (kasama na rito ang dependent na kamag-anak na 16 taong gulang pababa)

Kailangang Dokumento

 • dokumentong patunay ng pagiging kamag-anak
 • dokumento na patunay ng pagpapadala ng pera