Pagpaparehistro at certificate of seal registration o sertipiko ng rehistro ng inkan

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000259  Updated on April 1, 2024

Print Print in large font

Ginagamit ang inkan o stamp panghalili sa pirma dito sa bansnag Hapon. 

Sa mga katanungan
Shimin-ka o Citizens' Affairs Division (Unang palapag ng bulwagan ng lungsod/Telepono 058-214-6175)

Uri

 • Mitome-in o hindi rehistradong inkan o pantatak
  Itinatatak ito sa tatanggaping package o palatandaan na nabasa na ang isang dokumento
  Ang inkan ay maaaring gawa sa goma o plastic.
  (Maaaring hindi maaaring maggamit ang inkan o stamp na goma at ink stamp.)
 • Ginko-in o inkan para sa bangko
  Ang inkan o pantatak na ito ang ginagamit sa pagbukas ng account na nirerehistro ng bangko.
  Hindi maaaring makuha ang pera sa bangko kapag iba ang inkan o pantatak na gagamitin.
 • Jitsu-in o Rehistradong inkan o pantatak
  Inkan o pantatak na nakarehistro sa lungsod.
  Ginagamit ito sa pagpaparehistro ng sasakyan at lupa.

Sa pagpaparehistro ng inkan o pantatak (Jitsu-in o Rehistradong inkan o pantatak)

Maaaring magparehistro

 • Tao na nakarehistro ang tirahan sa lungsod ng Gifu
 • 15 taong gulang pataas

Dadalhin

 • Inkan o pantatak na nais iparehistro
 • Residence card

Taong magpapaalam

Ikaw

Bayad

300 yen

Katibayan papel o sertipiko

Bibigyan ka ng Inkantorokusho o certificate of seal registration (Gifu-shimin card).

Iba pa

 • Isang inkan o pantatak sa bawat isang tao lamang ang maaaring iparehistro.
 • Kailangan ito kapag kukuha ng certificate of seal registration.

Certificate of seal registration o sertipiko ng pagrehistro ng inkan

Ang katibayang papel o sertipikong ito ay para patunayan na ang inkan o stamp ay nakarehistro sa lungsod at nakalakip sa dokumentong nakatatak ang rehistradong inkan o pantatak.

 • Dalhin
  Personal seal registration card (Gifu-shimin card)
 • Bayad
  300 yen isang papel
 • Paalala
  Hindi kailangang dalhin ang inkan o pantatak.

Iba pa

Ang certicate of seal registration o sertipiko ng rehistro ng inkan ay makukuha sa lungsod na nakarehistro ang tirahan.
Kung kaya, kailangang ipaalam sa lungsod kung sakaling maglilipat o babaguhin ang rehistro ng iyong tirahan.

Kapag lilipat sa lungsod ng Gifu

Ang dating ginagamit na inkan o pantatak ay hindi maaaring gamitin sa lungsod.
Kailangan iparehistrong muli ang inkan o pantatak sa lungsod ng Gifu kung gagamitin.

Kapag aalis sa lungsod ng Gifu at lilipat ng tirahan sa ibang lugar

Isauli sa lungsod ang inyong certificate of seal registration sa bulwagan ng lungsod.