My number Card

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000260  Updated on April 1, 2024

Print Print in large font

Ang my number card ay ibinibigay sa lahat ng taong nakarehistro ang tirahan sa bansang hapon na binubuo ng 12 numero.
Ang lahat ng mga nakarehistro ang tirahan sa bansa ay binibigyan ng numerong ito, at ang numerong ibibigay sa iyo ay hindi na mababago.
Paparusahan ang sinumang kumuha sa ilegal na paraan ganundin ang pagbigay sa my number ng ibang tao sa ibang kakilala.

Sa mga katanungan
Shimin-ka o Citizens' Affairs Division (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 1F/Telepono 058-214-7553)

Individual Number

Ang notification card at personal number notification card ay mga dokumento para ipaalam ang iyong personal number.
Ang mga dokumentong ito ay hindi magagamit para patunayan ang iyong my number o pagkakakilanlan.

Pagkuha ng my number card

Ang mga gustong kumuha lamang ang bibigyan.
Makukuha sa shimin-ka o Citizens' Affairs Division o sa mga sangay na bulwagan ng lungsod.

Gamit ng card

 • Patunay ng sariling pagkakakilanlan
 • Makukuha ang kailangang dokumento sa convenience store
 • Deklarasyon ng tax gamit ang e-tax (outside link)
 • Maaari ring gamitin ito bilang health insurance card
 • Magagamit ang Mynaportal
  (outside link) atbp.

Paalala

May petsa ng pagkawalang-bisa.
Hindi na maaaring gamitin ang card kapag dumating ang petsa ng pagkawala ng bisa.

Mga dadalhin sa pag-claim ng my number card

 • Dokumento na magpapatunay ng pagkakakilanlan (2 bagay)
 • Notification card (Kapag meron)
 • Personal number notification card (Kung meron)
 • Juki card (kung meron)
 • Inkan o pantatak (pantatak na gumagamit ng pulang tinta)
 • my number card
  (Sa mg ataong kukuha ng bago maliban sa pagkawala ng card)

Babayaran

Libre ang unang pagkuha.

Tanggapan

Makukuha ang card depende sa lugar kung saan lugar ka nakatira.
Tandaan na ang card ay hindi maaaring makuha sa ibang tanggapan.

Mga Tanggapan Mga Sakop na lugar
Citizens' Affairs Division ng Lungsod ng Gifu Kinka, Kyomachi, Meitoku, Tetsumei, Bairin, Hakusan, Kayo, Hongo, Kinomoto, Honjo, Hino, Nagamori Kita, Nagamori Nishi, Nagamori Higashi
Seibu Branch Office Kida, Kurono, Katagata, Saigo, Nanasato, Godo, Ajiro
Tobu Branch Office Iwa, Akutami, Aikawa, Akutami Higashi, Akutami Minami
Hokubu Branch Office Nagara, Nagara Nishi, Nagara Higashi, Tokiwa, Iwanoda, Iwanoda Kita, Miwa Minami, Miwa Kita
Nanbu Higashi Branch Office Kano, Kano Nishi,Nagamori Minami, Akanabe, Atsumi
Nanbu Nishi Branch Office Misato, Ichihashi, Kagashima
Nikko Branch Office Shima, Soden, Josei, Sagiyama, Noritake
Yanaizu Area Branch Office Yanaizu, Hikie, Uzura

Tungkol sa My Number Face Authentication System

Ito ay card na hindi na kailangan ang paglalagay ng pin number
Sa mga gusto, mag-aplay lamang.
Magtungo sa bulwagang panlungsod o sa mga sangay na opisina ng lungsod.

Magagamit bilang

 • Dokumento na magpapatunay ng pagkakakilanlan
 • Health insurance card

Hindi magagamit bilang

 • Sa Mynaportal
 • Pagkuha ng papel sa convenience store
 • Mga proseso online

atbp.

Paano mag-aplay

 • Sa mga mag-aaplay at kukuha pa lamang
  Sabihin sa staff kapag mag-aaplay at kukunin ang card
 • Sa mga may hawak na ng my number card
  Maaaring ipabago kahit kailan ang card sa face authentication system

Saan mag-aplay

Sa tanggapan ng Bulwagang panlungsod, sa mga sangay na opisina ng lungsod

Mga Tanggapan Mga Sakop na lugar
Citizens' Affairs Division ng Lungsod ng Gifu Kinka, Kyomachi, Meitoku, Tetsumei, Bairin, Hakusan, Kayo, Hongo, Kinomoto, Honjo, Hino, Nagamori Kita, Nagamori Nishi, Nagamori Higashi
Seibu Branch Office Kida, Kurono, Katagata, Saigo, Nanasato, Godo, Ajiro
Tobu Branch Office Iwa, Akutami, Aikawa, Akutami Higashi, Akutami Minami
Hokubu Branch Office Nagara, Nagara Nishi, Nagara Higashi, Tokiwa, Iwanoda, Iwanoda Kita, Miwa Minami, Miwa Kita
Nanbu Higashi Branch Office Kano, Kano Nishi,Nagamori Minami, Akanabe, Atsumi
Nanbu Nishi Branch Office Misato, Ichihashi, Kagashima
Nikko Branch Office Shima, Soden, Josei, Sagiyama, Noritake
Yanaizu Area Branch Office Yanaizu, Hikie, Uzura

Dadalhin

 • My Number Card
 • Authorization letter (kapag ipapagawa sa iba ang pag-aplay)
 • ID ng magpoproseso na may larawan ng tagahalili (Residence card, driver's license, atbp.)