Pagkuha ng iba't ibang papel patunay o sertipiko at pagimprinta ng papel patunay o sertipiko sa mga convenience store

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000264  Updated on April 1, 2024

Print Print in large font

Ang sumusunod ay ang mga lugar, araw at oras na makakakuha ng iba't ibang papel patunay o sertipiko.
Depende sa kasalukuyan mong kalagayan, maaaring mabigyan ng bawas o exemption sa bayad sa pagkuha ng mga dokumentong ito.

Mga uri ng papel patunay o sertipiko

Sa mga katanungan

Shimin-ka o Citizens' Affairs Division (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 1F/Telepono 058-214-6175)

Koseki o family register, juminhyo o residence certificate

Full family register Kopya ng lahat ng mga taong nakalista sa koseki o family register
Partial family register Kopya ng ilang bahagi ng mga taong nakalista sa koseki o famiy register
Outdated family registers (full/partial) Kopya ng lahat o bahagi lamang ng taong nakasaad sa family register bago binago ang batas o regulasyon
Supplementary family register copy Malalaman ang lahat ng tirahan mula sa unang pagbuo nito.
Removed supplementary family register copy Makikita rito ang mga ginawang paglilipat ng address hanggang sa mawala sa family register
Outdated supplementary family register copy Makikita rito ang mga ginawang paglilipat ng address hanggang mabago ang family register
Personal seal registeration certificate Patunay nang pagpaparehistro ng inkan o pantatak
Removed family registers (full/partial) Kopya ng lahat o bahagi ng mga taong nakalista sa koseki o faily register na natanggal na
Residence certificate copy Kopya ng lahat o bahagi ng mga nakasaad sa juminhyo o residence certificate
List of persons removed from a residence certificate Kopya ng iilang taong natanggal sa juminhyo o residence certificate (pagkamatay, paglipat, atbp.)
Certificate of information written on a residence certificate Nakasulat sa sertipiko ang tirahan, pangalan, araw ng kapanganakan, atbp. sa juminhyo o residence certificate
Mibun shomeisho form Ito ay para malaman kung ang isang tao ay hindi karapat-dapat para asikasuhin ang kanyang ari-arian
Submitted notification certificate (copy of a submitted notification) Para malaman ang nilalaman ng paalala sa isinumte sa lungsod ng Gifu.

Bayad

 • Family registers (full/partial) 450 yen/kopya
 • Removed family registers (full/partial), Outdated family registers (full/partial) 750 yen/kopya
 • Submitted notification certificates 350 yen/kopya
 • Iba pa 300 yen/Kopya

Buwis sa Paninirahan o city tax

Income certificate Ito ang sertipiko na makikita ang uri at halaga ng bawat kitang natanggap sa isang taon.
Income and tax certificate Ito ang sertipiko na makikita ang uri at halaga ng bawat kita at exemption na natanggap ng aplikante gayundin ang buoong halaga ng kita sa nasabing taon.
Taxation certificate Makikita sa sertipiko ang halaga ng buwis na babayaran sa isang taon.
Dependency certificate Makikita sa sertipiko ang mga listahan ng mga dependent.
Corporate registry certificate Makikita sa sertipiko ang pangalan at lokasyon ng kompanya na nakarehistro

Bayad 300 yen/kopya

※Sa pag-file ng buwis at mga katanungan
Shiminzei-ka o Residents' Tax Division (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 3F/ Telepono 058-214-2063)

Tax payment verification certificates

Municipal and prefectural tax payment certificate Ang sertipikong ito ay patunay na ang lahat ng buwis sa buong taon ay binabayaran o babayaran pa lamang.
Property and city planning tax collection certificate Ang sertipikong ito ay patunay na ang lahat ng buwis sa buong taon ay binabayaran o babayaran pa lamang.
Corporate municipal tax collection form Ang sertipikong ito ay patunay na ang lahat ng buwis sa buong taon ay binabayaran o babayaran pa lamang.
Business office tax collection certificate Ang sertipikong ito ay patunay na ang lahat ng buwis sa buong taon ay binabayaran o babayaran pa lamang.
Light automobile tax (type-based portion) payment certificate Ang sertipikong ito ay patunay na ang lahat ng buwis sa buong taon ay binabayaran o babayaran pa lamang.
Completed tax payment certificate Ang sertipikong ito ay para malaman kung nabayaran na ang lahat ng buwis sa paninirahan o city tax.

Bayad 300 yen/Uri ng buwis sa piskal na taon (kita ng negosyo sa isang taon)

Light motor vehicle tax payment certificate (for use with vehicle inspections) Nakasulat sa sertipikoo ang plate number, petsa kung kailan binayaran ang buwis, huling takdang panahon ng vehicle inspection ng sasakyan mo.

Bayad Libre

※Katanungan tungkol sa pagbabayad
Nozei-ka o Tax Collection Division (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 3F/Telepono 058-214-2098)

Property at city planning tax

Sa mga katanungan
Shisanzei-ka o Property Tax Division (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 3F/ Telepono 058-214-2056)

Sertipiko ng halaga ng ari-arian Nakasulat sa sertipiko ang lokasyon, banghay ng lupa, numero ng gusali, kategorya ng gamit sa lupa, taong itinayo, istruktura ng bubong, lawak ng sahig, halaga ng lupa.
Sertipiko ng babayarang buwis sa ari-arian Nakasulat sa sertipiko ang lokasyon, numero ng lote, numero ng gusali, uri o kategorya ng lupa, taong itinayo, istruktura ng bubong, lawak ng sahig, halaga ng ari-arian at halaga ng buwis na mababayaran at bayad.
Sertipiko ng buwis sa ari-arian Nakasulat sa sertipiko ang lokasyon, numero ng lote, numero ng gusali, uri o kategorya ng lupa, taong itinayo, istruktura ng bubong, lawak ng sahig, at halaga ng buwis na mababayaran.
Sertipiko ng tungkulin sa pagbabayad ng buwis sa ari-arian Nakasulat sa sertipiko ang lokasyon, numero ng lote, numero ng gusali, uri o kategorya ng lupa, taong itinayo, istruktura ng bubong, lawak ng sahig, pangalan at tirahan ng taong may tungkuling magbabayad ng buwis.
Sertipiko ng impormasyon ng rehistro ng buwis ng ari-arian Nakasulat sa sertipiko ang lokasyon, numero ng lote, numero ng gusali, uri o kategorya ng lupa, taong itinayo, istruktura ng bubong, lawak ng sahig, halaga ng ari-arian at halaga ng buwis na mababayaran.
Sertipiko ng walang pagmamay-ari ng mga ari-arian (lupa, gusali o anumang may halaga na ari-arian) Ang sertipikong ito ay patunay na walang hinahawakang anumang ari-arian (lupa, gusali, mga papamurang ari-arian) na dapat bayaran ng buwis.
Sertipiko ng ari-aring bumaba ang halaga Nakasulat sa sertipiko ang pangalan at tirahan ng may-ari, uri ng bawat ari-arian, at presyo ng pagbili.

Bayad para sa kukuning sertipiko
300 yen/isang papel

Maaaring hanggang 9 na ari-arian ang sa parehong may-ari ang ilista sa iisang sertipikong kukunin.

Mga lugar na maaaring makuha ang bawat sertipiko

Bulwagang panlungsod ng lungsod ng Gifu

 • General Consultation Window
  • Lunes-Biyernes (sarado sa huli at unang araw ng taon o bagong taon)
   8:30am - 5:30pm
  • Sabado, Lingo, Mga araw na piyesta opisyal
   9:15am - 4:00pm
 • Shisanzei-ka o Property Tax Division
  • Lunes-Biyernes (sarado sa huli at unang araw ng taon o bagong taon)
   8:45am - 5:30pm
Uri ng sertipiko

General Consultation Window 

Property Tax Division

Family registers (partial/full) ×
Removed family registers (partial/full)※ ×
Outdated family registers (partial/full)※ ×
Supplementary family registers※ ×
Removed supplementary family registers and outdated supplementary family registers ×
Family register notification receipts ×
Mibun shomeisho forms ×
Partial residence certificates ×
Personal seal registration certificates ×
Municipal tax-related certificates ×
Certificates related to taxes paid ×
Certificates related to the property tax ×
Koiki (for Mino and Gifu regions) mutual issuance services (hanggang 5pm ng lunes-biyernes) ×

※Electronic copies lang ang maaaring ibigay sa sabado, linggo, mga araw na piyesta opisyal.

Sangay na opisina

Uri ng sertipiko Seibu Tobu Hokubu Nanbu Higashi Nanbu Nishi Nikko Yanaizu area
Family registers (partial/full)
Removed family registers (partial/full)
Outdated family registers (partial/full)
Supplementary family registers
Removed supplementary family registers and outdated supplementary family registers
Family register notification receipts
Mibun shomeisho forms
Residence certificates
Partial residence certificates
Personal seal registration certificates
Municipal tax-related certificates
Certificates related to taxes paid
Certificates related to the property tax
Koiki (para sa rehiyon ng Gifu, Chuno, and Seino) mutual issuance service (hanggang 5pm ng lunes-biyernes)

Lunes-Biyernes (Sarado sa araw na piyesta opisyal, una at huling araw ng taon o bagong taon)
8:30am - 5:30pm

Station plaza

Uri ng sertipiko 8:30am hanggang 5:30pm 5:30pm hanggang 7:00pm
Family registers (partial/full)
Removed family registers (partial/full) ※1
Outdated family registers (partial/full) ×
Supplementary family registers
Removed supplementary family registers and outdated supplementary family registers ※1
Family register notification receipts (excluding those using wood-free paper) ×
Mibun shomeisho forms ×
Residence certificates
Partial residence certificates ※2
Personal seal registration certificates
Municipal tax-related certificates
Certificates related to taxes paid ×
Certificates related to the property tax ×
Koiki (para sa rehiyon ng Gifu, Chuno, and Seino) mutual issuance service (hanggang 5pm ng lunes-biyernes) ×
 • Lunes-Biyernes (sarado sa mga araw na piyesta opisyal, una at huling araw ng taon o bagong taon)
 • ※1:Electronic copies lang ang ibibigay
 • ※2:Resibo mula sa machine ang ibibigay

Sangay na opisina

Lokasyon Miwa Saba Nagamori Godo Ajiro Katagata Hikie
Family registers (full/partial)
Removed family registers (full/partial)
Outdated family registers (full/partial)
Supplementary family registers
Removed supplementary family registers and outdated supplementary family registers
Family register notification receipts (hindi kasali ang mga gawa sa mamahaling papel)
Mibun shomeisho forms
Residence certificates
Partial residence certificates
Personal seal registration certificates
Tax certificates

Mga araw na bukas

Pagkuha ng dokumento sa pamamagitan ng mail service

Ang mga nakasulat na dokumento sa ibaba ay maaaring makuha sa pamamagitan ng mail service

 • Dokumento may kinalaman sa residence tax
 • Dokumento na may kinalaman sa pagbabayad ng buwis
 • Dokumento na may kinalaman sa property and city planning tax

Sa mga katanungan
Zeijimusuishin-ka o Taxation Affairs Division (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 9F/Telepono 058-214-2003)

Pagkuha ng sertipiko sa convenience store

Nakasulat sa ibaba ang mga taong maaaring kumuha ng mga sertipiko sa convenience store

 • Tao na nakarehistro ang tirahan sa lungsod ng Gifu
 • May Individual Number card (my number card)
 • Nakarehistro ang 4-digit password

Lokasyon

Convenience store na may multicopy machine

Uri ng sertipiko na maaring kunin

 • Kopya ng juminhyo o residence certificates (kasalukuyang miyembro ng sambahayan lamang)
 • Personal seal registration certificates
 • Koseki o Family registers
  • Full registry certificates
   (partial family register) (kasalukuyang detalye lamang ang ilalagay)
  • Personal registry certificates
   (partial family register) (kasalukuyang detalye lamang ang ilalagay)
  • Supplementary family registers (kasalukuyang detalye lamang ang ilalagay)
 • Income certificates and income tax certificates
  (kasalukuyang taon lamang)

Paalala

 • Ang family register certificates ay makukuha lamang kung ang tirahan ay nakarehistro sa lungsod ng Gifu at ang legal domicile ay nasa parehong lugar.
 • Hindi makakakuha ng personal seal registration certificate kung ang inkan o pantatak ay hindi nakarehistro sa lungsod ng Gifu.
 • Hindi makakakuha ng tax certificates kapag walang kinita o hindi nagsumite ng kahit anumang dokumento sa buwis sa lungsod ng Gifu.
 • Hindi maaaring babaan o ma-exempt sa babayaran sa sertipiko.

Convenience store, atbp. na maaaring makakuha ng sertipiko

sa mga may multicopy machines lamang

 • 7-Eleven
 • Lawson
 • Family Mart
 • Ministop
 • Aeon Retail in Honshu and Shikoku
 • Heiwado
 • Max Valu

Araw at oras na maaaring kumuha

Residence certificates Araw-araw: 6:30am - 11:00pm
Personal seal registration certificates Araw-araw: 6:30am - 11:00pm
Income certificates and income tax certificates Araw-araw: 6:30am - 11:00pm
Full family registry certificates (full family registers)
 • Lunes-Biyernes:9:00am - 5:30pm
 • Sabado, Linggo, araw na piyesta opisyal:10:00am - 4:00pm
Partial family registry certificates (partial family registers)
 • Lunes-Biyernes:9:00am - 5:30pm
 • Sabado, Linggo, araw na piyesta opisyal:10:00am - 4:00pm
Supplementary family registers
 • Lunes-Biyernes:9:00am - 5:30pm
 • Sabado, Linggo, araw na piyesta opisyal:10:00am - 4:00pm

Sarado sa mga araw ng maintenance (iregular itong ginagawa).