Konsultasyon para sa mga mamimili

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000297  Updated on October 20, 2022

Print Print in large font

Ang Consumer Affairs Center ng Lungsod ng Gifu at ang Gifu Prefectural Citizens Life Consultation Center ay tumutulong para matugunan ang mga reklamo at magpayo sa kalidad ng produkto at serbisyo. Ang konsultasyon ay sa Nihongo lamang.
Maaari mong idulog rito ang iyong reklamo o pag-aalinlangan tungkol sa ibinibentang produkto o serbisyo, atbp. Maaari mo ring idulog ang tungkol sa kontrata, at humingi ng payo tungkol sa cooling off system, atbp.
Maaari ka ring komonsulta ng walang bayad kung ikaw ay may reklamo tungkol sa paghawak ng mga may ari ng negosyo sa iyong personal na impormasyon at utang sa iba't ibang pautangan.

Ano ang sistema ng "cooling off"
Halimbawa, may isang salesperson na dumalaw sa inyong bahay para magtinda ng isang gamit at ikaw ay nakipagkontrata para bumili, sa pamamagitan ng sistema ng cooling off, maaari mong ikansela ang pagbili hangga't hindi pa ito lumalagpas sa nakalaang panahon para ikansela ang pagbili sa isang produkto.
Kung kayo ay may mga nais na ikonsulta tawagan agad ang consultation center ng inyong lungsod o prepektura.

Gifu-shi shohiseikatsu senta o Consumer Affairs Center ng Lungsod ng Gifu

(Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 2F/Telepono 058-214-2666)

 • Araw at oras ng konsulta
  Lunes - Biyernes 8:45am - 5:30pm
  ※Sarado sa mga araw ng Sabado, Linggo at Piyesta Opisyal, katapusan at umpisang araw ng taon
 • Mga maaaring komonsulta
  Mga taong naninirahan, nagtatrabaho o pumapasok sa paaralan sa lungsod ng Gifu.
 • Dadalhing gamit
  Mga dokumento na may kinalaman sa gustong ikonsulta tulad ng mga kontrata, atbp.
 • Bayad Libre

Gifu-ken kenmin seikatsu sodan senta o Citizen's Life Consultation Center ng Prepektura ng Gifu

 • Lokasyon
  5-14-53 Yabuta-minami, Lungsod ng Gifu
  OKB Fureai Plaza Bldg. 1, 5F
 • Telepono 058-277-1003
 • Araw na maaaring komonsulta
  • Lunes - Biyernes
   8:30am - 5:00pm
  • Sabado
   9:00am - 5:00pm (telepono lamang)
  • Sarado sa mga araw ng Linggo, piyesta opisyal, huli at unang araw ng taon o bagong taon (Disyembre 29 - Enero 3)