Pangangalaga sa Enerhiya, Kapaligiran at Pananatili ng Kalinisan

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000293  Updated on December 8, 2022

Print Print in large font

Maaari kang komonsulta sa tanggapang nakasulat sa ibaba para sa mga suliraning may kinalaman sa iyong kapaligiran.

Sa mga katanungan

Kankyo-hozenka o Environmental Protection Division
(Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 14F / Telepono 058-214-2152)

Kung ikaw ay nag-aalala tungkol sa polusyon, atbp.

Maaari mong ikonsulta ang mga mabahong amoy, ingay, vibrations, atbp., galing sa mga paktorya o iba pang parehang mga pagawaan.

Kung ikaw nababahala sa kalidad ng tubig dahil sa polusyon

Maaari mong idulog ang iyong mga hinaing tungkol sa mga paktorya, atbp. na naglalabas ng maruming tubig, kontaminadong ground water, atbp.

Kapag may mga patay na isdang lumulutang sa ilog, atbp.

Maaari mong idulog ang iyong pagkabahala sa ilog na may mga isdang namamatay dahil sa langis, maruming tubig, atbp.

Kapag magpapagawa ng balon

Kapag maglalagay ng malaking bomba sa balon (1.5 kw o mas malakas pa na may 40 mm diameter o mas malaki pang hose na nakakabit sa loob), kailangan mong magsumite ng paalala na nakasaad ang iyong layuning tapusin sa loob ng 30 araw bago ito mailagay
Sa mga nagsumite ng paalala para sa kanilang balon ay kailangang itala taon-taon ang dami ng tubig na nilalabas nito sa isang taon.

Para sa iba pang impormasyon tungkol dito, tawagan ang Kankyo-ikka o Environmental Division.

Alaga, atbp.

Sa mga katanungan

Hoken-jo Seikatsu-eisei-ka o Health and Hygiene Division, Public Health Center
(2-19 Miyako-dori, Lungsod ng Gifu/ Telepono 058-252-7195)

Pagpaparehistro at bakuna para sa aso

Ang mga aso na 91 araw pataas ay kinakailangang iparehistro at magpabakuna para sa rabies kahit isang beses sa isang taon.
Kailangang ipaalam kapag may pagbabago sa may-ari, tirahan o namatay ang aso.

Kapag hindi na kayang alagaan ang aso o pusa

Tawagan ang teleponong nakasulat sa itaas para pag-usapan ang iyong kalagayan.
Ang ganitong serbisyo ay para lamang sa mga taong hindi na kayang alagaan ang aso dahil sa hindi inaasahang pangyayari.
(May bayad, at ang public health center ang magpapasya sa araw at oras na maaalagaan nila ang iyong alaga.)

Klase sa pagsasanay at pag-ampon ng alagang aso

Ang klase para sa pagpapaamo sa alagang aso.
Kapag may tuta at walang nagmamay-ari, maaari mong hilinging ampunin ang tuta.

Pag-renta ng equipment para walang pusang pumasok sa iyong ari-arian

Maaari kang magrenta ng equipment sa loob ng 14 na araw para maiwasan ang pagpasok ng pusa sa inyong harden.
Para sa iba pang karagdagang impormasyon, tawagan ang Health and Hygiene Divison.

Konsultasyon para maaalis ang daga, insekto, atbp.

Ikonsulta ang mga paraang dapat gawin para mapaalis ang daga, insekto mula sa iyong tinitirhan.

Konsultasyon tungkol sa pagkain

Maaari mong ikonsulta ang tungkol sa mga pagkaing nakakalason, mga pagkaing hindi ligtas kainin ng tao, mga nakasulat sa label, atbp.

Sa mga katanungan

Hoken-jo Seikatsu-eisei-ka o Health and Hygiene Division, Public Health Center
(2-19 Miyako-dori, Lungsod ng Gifu/ Telepono 058-252-7194)