Basura, Sodai Gomi (malalaking uri ng basura), at Hiwalay na pangongolekta ng mga recyclable materials

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000292  Updated on May 9, 2023

Print Print in large font

Regular na kinokolekta ng Lungsod ng Gifu ang mga basurang lumalabas mula sa mga tahanan para mapanatili ang kalinisan ng pamumuhay ng mga mamamayan nito.

Ang basura ay hindi kokolektahin at lalagyan ng "yellow card" kapag sakaling hindi sinunod ang tamang paraan ng pagtatapon. Sundin ng maayos ang mga tamang alituntunin sa pagtatapon ng basura para hindi magkaproblema at makapewesyo sa ibang nakatira sa paligid.

Sa mga katanungan

Kankyo-ikka o Environmental Division
(Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 14F/Telepono 058-265-3983, 058-214-2831, 058-214-2418)

Sa pagtatapon ng mga karaniwang basura (nasusunog na basura)

Mga basurang kinokolekta

Basurang galing sa kusina, pira-pirasong papel, supot ng sitsirya

Araw ng pangongolekta

Dalawang beses sa isang linggo kinokolekta ang basura depende kung saan kayo nakatira ng alas 8:30am ng umaga. Nangongolekta din ng basura sa mga araw na pista opisyal o kapalit na pista opisyal.

(Hindi kasama ang mga araw mula Enero 1 hanggang 3)

Kinokolekta ang mga basura sa susunod na lugar

Garbage station ng bawat apartment, atbp na itinakdang lagayan ng basura ng mga residente.

Alamin sa inyong samahan ng mga residente, nangangasiwa sa tinitirhang apartment, atbp., para malaman ang nakalaang lugar at araw kung saan ilalagay ang basura.

Supot na lagayan ng basura

Ilagay ang mga basura sa supot na plastik na transparent na walang kulay o kulay gatas na medyo kita ang laman ng basurang inilagay sa loob. Maaari ding gumamit ng maliliit na supot, subalit ang mga supot para sa ibang lungsod ganun din ang supot na may kulay ay hindi maaaring gamitin.

Bago itapon ang basura

 • Itali ng maayos ang supot ng basura.
 • Hugasan sa tubig ng maayos ang mga nasusunog na basura.
 • Itapon muna ang laman ng paper diapers sa a toilet bago ilagay sa basurahan.
 • Ang mga sanga ng puno na may 3 cm pababa ang taba ay dapat putulin ng m ga 30 cm o maigsi pa at ilagay sa supot. Ang mas mataba at mahaba pa ay dapat isama sa malalaking basura.

Lalagyan ng "yellow card" at hindi kokolektahin ang mga basurang hindi maayos o lumabag sa patakaran sa tamang pagtatapon ng basura.

Sa pagtatapon ng plastic container at packaging

Mga basurang kinokolekta

Lalagyan ng itlog, atbp., bote ng mantika, sabong panlaba, atbp., supot ng snacks, atbp.
(Ang lahat ng lagayan ng mga nabanggit ay may tatak na larawang “プラ“ (ibig sabihin plastic)).

Araw ng pangongolekta

 • Isang beses sa isang linggo sa naka-schedule na araw.
 • Hindi magkakapareho ang araw ng pagtatapon depende sa lugar na tinitirhan.
 • Ilabas ang itatapong basura hanggang 8:30am ng umaga.
 • Nangongolekta din ng basura sa mga araw na pista opisyal o kapalit na pista opisyal. (Hindi nangongolekta ng basura sa Enero 1 ~ 3)

Disposal area

May nakalaang lugar ng tapunan para sa mga plastic container at packaging.

※Alamin ang paraan ng pagtatapon ng mga ganitong basura sa pag-renta ng matitirhan.

Supot na lagayan ng basura

Ilagay ang mga basura sa supot na plastic na transparent na walang kulay o kulay gatas na medyo kita ang laman ng basurang inilagay sa loob.
Maaari ding gumamit ng maliliit na supot.
Hindi maaaring gamitin ang mga supot para sa ibang lungsod ganun din ang supot na may kulay.

Bago itapon ang basura

 • Patuyuin, pagkatapos hugasan ng tubig ang duming kumapit sa basurang plastic container at packaging.
 • Itali ng maayos ang supot ng basura.

Pakiusap

Itapon sa ordinaryong basura kung hindi matanggal ang dumi.

bote・lata・pet bottle

Halimbawa ng mga ganitong uri ng basura

 • bote (bote ng inumin・1.8 liter bottle・iba' ibang uri ng bote, atbp.)
 • Pet bottle ng inumin
 • Lagayan ng inumin at pagkain gawa sa lata (aluminum at steel cans, atbp.)

atbp.

Araw ng Pangongolekta

Isang beses sa isang linggo, sa araw na nakatakda sa tinitirhan mong lugar

Ilabas ang basura hanggang alas 8:30am ng umaga.

Nangongolekta rin sa mga araw na pisyesta opisyal o kahaliling araw pisyesta opisyal.

(Hindi kasama ang ika-1 hanggang 3 ng Enero)

Kinokolekta ang basura sa susunod na lugar

Garbage stations ng bawat apartment, atbp. para itapon ng mga residente ang kanilang basura.

Alamin sa inyong samahan ng mga residente, nangangasiwa sa tinitirhang apartment, atbp., para malaman ang nakalaang lugar at araw kung saan ilalagay ang basura.

Supot na lagayan ng basura

Ilagay ang basura sa supot na plastik na walang kulay o kaya'y kulay gatas na kita ang loob. Maaaring gamitin ang plastik na supot galing sa supermarket, pero hingi magagamit ang mga supot na nakatakda para sa ibang lugar at may mga kulay tulad ng itim at asul.

Bago itapon ang basura

 • Itali ng maayos ang supot ng basura.
 • Hugasan ang loob ng tubig.
 • Siguraduhing walang lamang hangin ang spray can at gas canister.
 • Ihiwalay sa tatlong supot ang bote, lata, at Pet bottle at itapon sa waste station.

Pakiusap

Ang takip at label ng plastic bottle ay kinokolekta isang beses sa isang linggo sa araw ng pangongolekta ng plastic container at packaging 

Ang mga bagay tulad ng tasang gawa sa baso, seramiko at 18L drum (ittokan), atbp. ay itatapon bilang malalaking basura o oversized garbage.

Itapon sa hiwalay na pangongolekta ng mga recyclable materials ang latang lalagyan ng sitsirya, kawali, palayok ay 

Malalaking basura (sodai gomi)

Halimbawa ng mga ganitong uri ng basura

 • Home appliances
 • Muwebles
 • Futon
 • Bisikleta
 • sasakyang tatlong gulong atbp.

Paraan ng pangongolekta

Maaaring ipahakot sa namamahala o ihatid ninyo sa pasilidad ng tapunan

Para sa konsultasyon sa pagtapon

Oversized Garbage Reception Center

Telepono 058-243-0530

Araw ng pangongolekta

 • Lunes - Huwebes
  9:00am - 12:00pm
  1:00pm - 4:00pm
 • Biyernes
  9:00am - 11:00am
 • Ikaapat na sabado ng buwan at Linggo (para sa mga karaniwang tahanan)
  9:00am - 12:00pm
  1:00pm - 4:00pm
  (Mag-aplay)

Lugar ng tapunan (facility na maaring sariling ihatid ang itatapon)

 • Tobu Oversized Garbage Collection Facility, 6-401 Akutami
 • Hokuseibu Oversized Garbage Collection Facility, 1-3 Terada
 • Nanbu Oversized Garbage Collection Facility, 4-266-1 Sakaigawa

May bayad ang bawat uri ng basura.

Paraan ng pagbayad

Bumili ng tiket (sodai gomi shoriken) para sa malalaking basura, isulat sa tiket ang inyong pangalan.

Idikit ang sodai-gomi shoriken o disposal ticket sa basurang malalaki.

Ang maliliit na bagay tulad ng laruan ay pagsasamahin sa supot na para dito (sodai gomi shori bukuro).

Ang tiket (sodai gomi shoriken) at supot ay mabibili sa malapit na convenience store, supermarket, kankyo-ikka o environmental division 1, atbp.

Mga hindi kasama o maaaring itapon

 • Refrigerator, freezer, aircon, TV, washing machine, dryer ng damit
  Kailangan ng home appliance recycling ticket. Magtanong sa tindahang binilhan ng appliance.
 • Mga gamit na computer
  Itawag sa PC3R (computer 3R promotion association) o ReNet.jp Recycle kapag may desktop computer na hindi na ginagamit sa tahanan.

Mga dapat tandaan

 • Hindi kinokolekta ang mga gamit na itatapon kapag kulang ang tiket o mga gamit na hindi kasama sa mga ipapakolekta.
 • Nasa 20 items lamang ang maaaring kolektahin kapag ipapakolekta ninyo sa inyong bahay ang mga itatapon.
 • Ilabas sa nakatakdang lugar ng hanggang alas 8:30am ng umaga sa naka-schedule na araw ng pangongolekta sa bahay ninyo ng itatapon.
 • Kung personal na dadalhin ang itatapon, walang limit ang dami.
 • Sundin ng maayos ang mga hakbang na dapat gawin kapag personal na dadalhin ang itatapon.
 • Alisin ang natitirang fuel sa oil heater, fan heater, etc.
 • Huwag ilagay sa supot para sa malalaking basura ang spray paint can, lighter, posporo, rechargeable batteries, tulad ng lithium-ion batteries atbp., dahil maaaring pumutok o umapoy.

Mga durog na bato

Kasama sa maaaring itapon ang

 • Laryo
 • mga bagay na gawa sa konkreto
  (hollow block, pabigat ng sampayan, atbp.)
 • bolang pang-bowling
 • batong ginagamit sa paggawa ng tsukemon (pickles)
 • tiles ng bubong
 • kaha de yero atbp.

Paraan ng pangongolekta

Kokolektahin sa bawat bahay at kailangan itawag bago sa araw na nais ipakolekta
Hanggang 200kg, 80kg bawat isa para sa isang beses na hakutan.

Kung ipapakolekta, tumawag sa

Oversized Garbage Reception Center Telepono 058-243-0530

Mga dapat tandaan

Araw ng pangongolekta at lugar

Babayaran

May bayad (210 yen sa bawat 10 kg)
Kasama ang staff ng lungsod ititimbang ito sa harapan ninyo sa oras na kokolektahin.

Paraan ng pagbayad

Cash (bayaran sa araw ng pagkolekta)

Pag-recycle ng maliit na home appliances

Libreng kinokolekta ang cellphone, laptop, at iba pang mga 28 items.
Dalhin at ilagay sa nakatakdang collection boxes sa nakasulat na lugar sa ibaba.

Laki

Nasa 45cm x 10cm o 20cm x 15cm lamang ang pwedeng itapon

Lugar ng tapunan

 1. Tobu Oversized Garbage Collection Facility, 6-401 Akutami, Lungsod ng Gifu
  (facility na maaring sariling ihatid ang itatapon)
 2. Nanbu Oversized Garbage Collection Facility, 1-3 Terada, Lungsod ng Gifu
  (facility na maaring sariling ihatid ang itatapon)
 3. Hokuseibu Oversized Garbage Collection Facility, 4-266-1 Sakaigawa, Lungsod ng Gifu
  (facility na maaring sariling ihatid ang itatapon)
 4. Bulwagang Panlungsod ng Gifu
 5. Community center
 6. Oras ng pangongolekta ng mga delikadong bagay tulad ng gamit na mantika, atbp.

Mga maaring itapon

 1. cellphone
 2. PHS devices
 3. laptop computer (kasama na ang tablet)
 4. digital camera
 5. video camera
 6. MD player
 7. digital audio player (mga uri na may flash memory storage)
 8. digital audio player (mga uring may hard disk drive storage)
 9. CD player
 10. tape recorder
 11. IC recorder
 12. electronic dictionary
 13. non-portable game console
 14. portable game console
 15. ETC onboard unit
 16. VICS onboard unit
 17. radyo
 18. DVD recorder
 19. DVD player
 20. HDD recorder
 21. blue ray recorder
 22. blue ray player
 23. video tape recorder
 24. car navigation system
 25. car stereo
 26. telepono
 27. fax machine
 28. film camera

※Gamit na computer na sira at hindi na ginagamit.
Para sa pagtatapon ng gamit na computer sa bahay, tawagan ang PC3R (Computer 3R Promotion Association) o ReNet recycle.jp.

Mga gamit na fluorescent tubes at dry cell battery (sa nakakaraming sambahayan)

May mga nakatakdang lugar na nakalagay ang mga lagayang kahon sa inyong lugar. Ilabas at itapon ang mga ito sa oras at araw na nakatakda.
Alamin sa inyong lungsod at samahan ng mga residente ang tungkol sa mga nakatakdang lugar.

Paraan ng pagtapon

 • Fluorescent tube
  Iwasang mabasag at ilagay sa nakatakdang kahong lagayan.
 • dry cell battery
  Alisin sa supot at ilagay sa nakatakdang kahong lagayan.

Mga dapat tandaan

 • LED, incandescent bulb, lighting devices, mga uri ng babasagin
  Itapon sa mga malalaking basura (sodai gomi)
 • Button cells (baterya ng relo, atbp.)
  Dalhin sa mga recycling store tulad ng mga electronic store.
  Lagyan ng tape ang positive at negative terminals ng battery.
 • Lithium ion batteries
  Kinokolekta ang mga ito isang beses sa isang buwan kasama ng mga delikadong bagay at mantikang gamit na.
  Lagyan ng tape ang positive at negative terminals ng battery.
 • Baterya ng sasakyan
  Tawagan at ipakolekta ito sa binilhang tindahan o mga disposal company.
 • ※Huwagilagay sa collection boxes ang mga basurang malalaki o sodai gomi.
 • ※Huwag magdala ng lighter, posporo, o anumang mga nasusunog na bagay.
 • ※Tawagan ang Kankyo-ikka o Environmental Division 1

Mga hindi kinokolekta

 1. Gas canisters, fire extinguisher, langis (maliban sa mantika na ginagamit sa pagluluto), at iba pang delikadong bagay
 2. Mga parte ng sasakyan, atbp.
  (tulad ng gulong, wheel hubs (bakal na parte), baterya ng sasakyan, atbp.)
 3. Motorsiklo na may displacement na higit 50cc, makinang pang-agrikultura, piyano, boiler, pintura, atbp.
 4. Pamatay insekto, lason, delikadong droga, solvent, at iba pang nakakasamang sangkap
 5. Basura o dumi galing sa konstruksiyon at iba pang industriya
 6. Buhangin, lupa, at mga bato

Tumawag sa tindahan o nagnenegosyo sa pangongolekta ng mga nabanggit na bagay o specialize disposal company na nagdidispose nito.

Gamit na mga mantikang gamit sa pagluluto, atbp.

Kabilang dito ay

 1. Sa pagtatapon ng gamit na mantika
  Ilagay ito sa plastic bottle, atbp., at siguraduhing hindi aapaw o tatagas kapag itatapon.
 2. Mga delikadong bagay tulad ng lighter, posporo, spray can, at gas casette na hindi binutasan, maliliit na rechargeable battery, button cells (baterya para sa wrist watch, atbp.), mga produktong may lamang mercury o CO2 gas cartidges, atbp.
 3. Maliliit na mga household appliance (28 na iba’t ibang uri lamang)
 4. Fertilizer gamit ang cardboard compost (Para sa pangkalahatang pamilya)
  Kapag hindi naggamit ang lahat ng ito, maaari itong kolektahin.
  Ilagay sa transparent o semi-transparent bags at ilabas matapos ang tatlong linggong pag-imbak nito.
   Sa mga katanungan na may kinalaman sa fertilizer gamit ang cardboard compost
   Shigen-junkan-ka o Resource Circulation Division
   (Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 14F/Telepono 058-214-2179)
 • Lugar ng pagkolekta
  Dalhin sa lugar na itinalaga ng inyong komunidad para tapunan ng mga ganitong basura
 • Araw at oras ng pangongolekta
  Isang beses sa isang buwan, mula 7:00am - 11:00am

Bagay na kokolektahin

Gamit na mga hagaki o postcard

 • Lugar ng pagkolekta
  • Bulwagang Panlungsod ng Gifu, at mga sangay na opisina ng lungsod
  • JR Gifu Station Plaza
  • Mga post office sa lungsod
 • Paraan ng pagkolekta
  Ilagay ito sa nakalaang kulay berdeng collection boxes para sa mga hagaki o postcards.

Kinokolektang bagay

Gamit na ink cartridges sa bahay
Ink cartridges na gawa ng Brother, Canon, Seiko Epson, HP Japan ay kinokolekta ng lungsod.

 • Lugar ng pagkolekta
  • Bulwagang Panlungsod ng Gifu
  • Yanaizu Resource Collection Station
  • Mga post office sa lungsod
   (Gifu Chuo, Gifu Higashi, Gifu Nishi, Izumi, Gifu Kita, atbp.)
 • Paraan ng pagkolekta
  Ilagay ito sa nakalaang collection boxes.

Hiwalay na pangongolekta ng mga recyclable materials

Sa mga katanungan

Shigen-junkan-ka o Resource Circulation Division
(Bulwagang Panlungsod ng Gifu, 14F/ Telepono 058-214-2179)

Kinokolektang bagay

 1. Iba't ibang uri ng papel
  Diyaryo, flyers, magasin (kasama na rito ang mga aklat), karton (ang mga karton na ginagamit sa snackboxes ay itapon sa miscellaneous paper), karton gawa sa papel, miscellaneous paper.
 2. Pinaglumaang damit
  Pinaglumaang damit, panloob, tuwalya, bed sheet
 3. Lata at kawali
  Lata ng aluminum, steel can, kaldero gawa sa metal, takure, kawali
 • Paraan ng pagkolekta
  Samahan ng mga naninirahan, miyembro ng PTA, Samahan ng mg Bata o Kodomo-kai, atbp.
  Tawagan ang samahan ng mga naninirahan o iba pang mga kasaping organisasyon para malaman ang iba pang detalye.
 • Lugar ng pagkolekta
  Ilagay ang mga ito sa lugar at oras na itinakda ng kasaping organisasyon
 • Araw at oras ng pangongolekta
  Isang beses sa isang buwan (maaaring magkaiba depende sa rehiyong tinitirhan)
 • Bago ibigay sa nangongolekta
  • Siguraduhing nakahiwalay ayon sa uri ng papel at itali sa hugis na 十 patayo at pahalang para hindi ito maghiwa-hiwalay.
  • Ang iba't ibang uri ng papel o miscellaneous paper ay puwedeng ilagay sa paper bag o itali.
  • Huwag ilabas ang mga pinaglumaang damit kapag umuulan.
  • Ilagay sa plastic bag na transparent o nakikita ang loob ang pinaglumaang damit para hindi marumihan.
  • (Huwag isama ang carpet, kurtina, floor mat, futon, stuffed-toy, atbp.)
  • Hugasan ang loob ng lata ng tubig at ilagay ito sa transparent o plastic bag na kita ang loob.
  • Huwag isama ang boteng plastik.