Pahintulot sa paggawa ng mga gawaing hindi saklaw ng ibinigay na status of residence

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000315  Updated on March 8, 2022

Print Print in large font

Ang pahintulot na ito ay kinakailangan kunin kung kumita ka ng pera o sumasahod mula sa isang aktibidad na hindi pinahihintulutan ng iyong kasalukuyang status of residence.

Ibinibigay ito sa mga taong ang status of residence (working studying abroad, atbp. ) na makikita sa Appended Table 1 ng Immigration Control and Recognition Act.

Hindi saklaw dito ang mga may hawak ng status of residence na nakasulat sa Table 2 ng Immigration Control and Refugee Recognition Act tulad ng mga permanent o long-term resident, dahil ang mga ito ay walang restriksyon sa trabaho.