Impormasyon sa bakuna para sa COVID-19 (Omicron strain vaccine)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

Page Number 2000341  Updated on December 28, 2023

Print Print in large font

Impormasyon para sa dagdag na bakuna para sa COVID-19

Taong maaaring tumanggap ng bakuna

Ang 1 at 2 ay mga taong maaaring makatanggap ng bakuna

  1. Taong tapos nang makapagpabakuna ng unang bakuna
  2. Taong ang huling bakuna ay higit tatlong buwan na ang nakakalipas

Dami ng ibabakuna

Isang beses

Hanggang kailan

Hanggang Marso 31, 2024

Magkano ang babayaran

Walang babayaran. Libre po.

Vaccination voucher (接種券) <ito ay papel na kailangan para makapagpabakuna>

Makakatanggap ng voucher mula sa lungsod ng Gifu. Matatanggap ito matapos ang higit tatlong buwan mula sa araw ng ikalawang bakuna.

*Tumawag sa Infectious Diseases New Coronavirus Vaccination Countermeasures Division, Public Health Center ng Lungsod ng Gifu kapag walang dumating o natanggap na “vaccination voucher”.
*Infectious Diseases New Coronavirus Vaccination Countermeasures Division, Public Health Center ng Lungsod ng Gifu: Telepono: 058-252-0538

Mga kailangang dalhin kapag magpapabakuna

  • Papel na pinag-isa ang vaccination voucher at form ng medikal na pagsusuri
    (Ito ay papel na pinag-isa ang vaccination voucher at form ng medikal na pagsusuri<ito ay papel na gagamitin para isulat ang kalagayan ng kalusugan at mga nararamdamang sakit>.)
  • ID o identification card(Hal. driver’s license, passport, residence card)

Mga gagawin para makapagpabakuna

1 Tanggapin ang “vaccination voucher”

2 Kumuha ng appointment sa paggamutang papabakunahan

Mga ospital na maaaring magpabakuna

3 Sulatan ang “form ng medikal na pagsusuri”

Darating ang “vaccination voucher” kasama ang “form ng medikal na pagsusuri”na nakasulat sa Nihongo.
Ang“form ng medikal na pagsusuri”ay nakasalin sa iba’t ibang wika na makikita sa website ng Ministry of Health, Labour and Welfare. Gamitin ang“form ng medikal na pagsusuri”na nakasulat sa Nihongo.

4 Sa pina-schedule na araw maaaring bakunahan

Dalhin ang “vaccination voucher”, “ID o identification card”, “form ng medikal na pagsusuri”.

Paalala ukol sa unang bakuna para sa COVID-19

Hanggang kailan

Hanggang Marso 31, 2024 

Mga dapat gawin ng mga taong magpapabakuna pa lamang para sa unang at ikalawang bakuna

Edad

Mga dapat gawin

12 taong gulang pataas Tumawag sa Infectious Diseases New Coronavirus Vacciantion Countermeasures Division, Public Health Center ng Lungsod ng Gifu at magpa-appointment.
Makalipas ang tatlong linggo matapos ang araw ng pagpapabakuna para sa unang bakuna, maaari ng magpabakuna para sa ikalawang bakuna.
Alinman sa dalawang bakuna, kumuha ng appointment sa araw na maaaring makapunta sa bakuna.
 
Edad hanggang 5~11 taong gulang Maaaring magpabakuna sa ospital.
Hanapin sa link sa ibaba ang mga ospital na maaaring magpabakuna.
Mula anim na buwan pagkapanganak hanggang mag-apat na taon Maaaring magpabakuna sa ospital.
Hanapin sa link sa ibaba ang mga ospital na maaaring magpabakuna.

Mga ospital na maaaring magpabakuna

Sa mga katanungan

Infectious Diseases New Coronavirus Vaccination Countermeasures Division, Public Health Center ng Lungsod ng Gifu: Telepono 058-252-0538
Maaaring tumawag mula 8:45am - 5:30pm. (sarado sa mga araw ng Sabado, Linggo, piyesta opisyal at huli at unang araw ng taon o bagong taon)